پرسشنامه پابرتری واترلو (نسخه تجدید نظر شده)

پرسشنامه پابرتری واترلو (نسخه تجدید نظر شده)

الیاس، برایدن و بولمن- فلمینگ (۱۹۹۸) نسخه تجدید نظر شده پرسشنامه پابرتری واترلو (R-WFQ) را طراحی نمودند این پرسشنامه شامل ۱۲ گزاره است که دو نوع تکلیف را برای ترجیح پا مورد ارزیابی قرار می دهد نیمی از گزاره های این پرسشنامه به ارزیابی پابرتری برای دستکاری یک شی (نظیر شوت کردن یک توپ تا برداشتن یک تیله) و نیمی دیگر از گزاره ها به ارزیابی ترجیح پا برای تدارک حمایت در حین انجا یک فعالیت (نظیر ایستادن روی یک پا روی ریل راه آهن برای حفظ تعادل) می پردازد. روایی و پایایی این ابزار در پژوهشی در سال ۱۳۸۸ مورد تأیید قرار گرفته است.