پرسشنامه پایگاه های هویت

پرسشنامه پایگاه های هویت

هویت در نظر اریکسون، مفهومی اساسی در عین حال گسترده است این گستردگی برای تحقیقات تجربی مشکل آفرین است چرا که برای انجام تحقیقات تجربی در مورد هویت بایستی بتوان آن را مورد آزمون قرار داد و برای قابل آزمون کردن یک مفهوم باید آن را تعریف عملیاتی کرد در پاسخ به این ضرورت مارسیا مبحثی تحت عنوان پایگاه هویت ایجاد کرد که رویکردی به نظر اریکسون برای عملیاتی کردن مفهوم هویت و آزمون کردن آن است. پایگاه هویت، ماحصل رشد روانی ـ اجتماعی اواخر نوجوانی و نتیجه شکل‌گیری هویت فرد است. به منظور بررسی پایگاه های هویت می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است. استفاده کرد این پرسشنامه دارای ۳۵ گویه می باشد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان