پرسشنامه پذیرش و عمل – نسخه دوم

پرسشنامه پذیرش و عمل – نسخه دوم

پرسشنامه پذیرش و عمل شامل دو بعد اجتناب از تجارب هیجانی و کنترل روی زندگی می باشد. این پرسشنامه عدم تحرک و اجتناب تجربی و پذیرش و عمل را ارزیابی می کند. آیتم های AAQ-2 بر روی مقیاس لیکرت ۷ گزینه ای از ۱ (به هیچ وجه در مورد من صدق نمی کند) تا ۷ (همیشه در مورد من صدق می کند) ارزیابی می شود. نمره بالا روی AAQ-2 نشان دهنده اجتناب تجربی بیشتر است در حالی که نمره پایین نشان دهنده پذیریش و عمل بیشتر است. در مطالعه عباسی و همکاران (۱۳۹۱) روایی و پایایی این ابزار تأیید شده است. 

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان