پرسشنامه پرخاشگری باس و پری AQ

پرسشنامه پرخاشگری باس و پری AQ

نسخه جدید پرسشنامه پرخاشگری که نسخه قبلی آن تحت عنوان پرسشنامه خصومت بود، توسط باس و پری (۱۹۹۲) مورد بازنگری قرار گرفت. از جمله مقیاس های رفتاری ویژه ارزیابی رفتارهای پرخاشگرانه، پرسشنامه پرخاشگری باس و پری می باشد. این پرسشنامه یک ابزار خود گزارشی است که شامل ۲۹ عبارت ودارای ۴ خرده مقیاس با عنوان: پرخاشگری فیزیکی، پرخاشگری کلامی، پرخاشگری خشم و پرخاشگری خصومت می باشد. روایی و پایایی این ابزار در پژوهشی در سال ۱۳۸۶ مورد تأیید قرار گرفته است.