پرسشنامه پردازش شناختی

پرسشنامه پردازش شناختی

پرسشنامه پردازش شناختی (CPI) که کروز در سال ۱۹۹۹ برای کمک به روند تشخیص افتراقی اختلال یادگیری خاص برای سنین ۷ تا ۱۹ سال تهیه نموده است مبتنی بر مرور کامل جریان عصب شناختی، اندازه گیری رسمی شناختی از ۱۲۰۰ دانش‌آموز، مصاحبه با بیش از صد والدین و دانش‌آموز و مشاهده مستقیم رفتار افراد با اختلال یادگیری است. مشخص شده است که این پرسشنامه می‌تواند پایایی افتراقی زیر گروه-های خاص اختلال یادگیری و ترویج درک واضح‌تر اختلال یادگیری همراه با مداخلات آموزشی مناسب بدست بدهد. این پرسشنامه در یک فرآیند دو مرحله‌ای استاندارد‌ شده که بیش از یک سال به طول انجامیده است. مرحله اول فرایند، شامل توزیع فرم‌های نمره دهی CPI به بیش از ۵۰۰۰ خانواده در منطقه برون شهری مینه‌سوتا بود که حدودا ۱۰۰۰ نفر از والدین و دانش‌آموزان فرم نمره‌دهی را تکمیل کرده و برای تحلیل اطلاعات تحویل دادند. فاز دوم، شامل ارسال یک برنامه نمره‌دهی CPI روی شبکه اینترنتی بود که هر شخص با اتصال به اینترنت مجاز به شرکت در فرآیند استاندارد سازی بود که جمع آوری داده‌ها را از سراسر آمریکا آسان کرد. در نهایت هدف این ابزار آن بود که بتواند مکمل شیو‌های استاندارد اندازه گیری و همچنین اطلاعات کمی باشد که والدین در مورد یادگیری فرزندان و مهارت شناختی و مهارت‌های یادگیری آنان ارائه داده اند. مدل پردازش اطلاعات انتخاب شده برای CPI شامل ۶ حوزه عمومی از پردازش شناختی است که هر کدام بر اساس نظریه‌های پژوهشی یادگیری و شناخت می‌باشند. این شش حوزه شامل پردازش بینایی، پردازش شنوایی، پردازش متوالی/منطقی، پردازش مفهومی/انتزاعی، سرعت پردازش و توجه می‌باشد.
این حوزه‌های گسترده پردازش به دلیل حمایت قوی تاریخی و تجربی به همراه مفاهیم آموزشی مستقیم که هر یک ارائه می‌دهند، انتخاب شده‌اند. سنجش شنوایی و بینایی قدیمی‌ترین و گسترده‌ترین بخش‌های حوزه‌های تحقیق شده پردازش هستند. وقتی مفهوم اختلال یادگیری برای اولین بار مطرح شد، این دو بخش حوزه‌های پردازش اولیه بوند. مقیاس‌های هوشی مختلف از قبیل مقیاس وکسلر ، مک کارتی ، آزمون ترسیم یک داستان ، استنفورد-بینه و غیره به تاکید بر این حوزه‌های اولیه ادامه دادند. حوزه پردازش متوالی/ مفهومی که گاهی اوقات به عنوان پردازش متوالی/ همزمان یا پردازش متوالی/ جامع نامیده می‌شود، سنجش آن به طور مستقیم از طریق تحقیقات عصب شناختی گسترده تکامل یافته است. سرعت پردازش، یکی از حوزه‌های پردازش شناختی اخیرا شناسایی شده که به خوبی از طریق پژوهش پشتیبانی شده است. سرعت واقعی انتقال عصبی اندازه گیری شده و همبستگی منفی آن با برخی از انواع مشکلات یادگیری (به عنوان مثال، سرعت پردازش کم برابر است با احتمال زیاد مشکلات یادگیری) مشخص شده است. حوزه عملکرد اجرایی، با توجه به افزایش محبوبیت این ساختار شناختی در جوامع آموزشی و سلامت روانی به نسخه پنجم CPI اضافه شده است. این حوزه اشاره به توانایی کلی برای مدیریت و یا نظارت بر تمام فرآیندهای مختلف شناختی و عاطفی دارد، این شامل شروع، برنامه‌ریزی، سازماندهی، اجرای وظایف مختلف و همچنین توانایی کنار آمدن با تغییر و یا تنظیم پاسخ‌های عاطفی است. افراد با مسائل مربوط به عملکرد اجرایی اغلب نیاز به ساختار بیرونی (به عنوان مثال، لیست‌ها، برنامه‌ها و غیره) دارند و عموما به خوبی به افزایش ساختار و قابلیت پیش‌بینی در زندگی خود پاسخ می‌دهند. ضعف در این زمینه اغلب با اختلال نقص توجه همراه است (کروز، ۱۹۹۹).
هدف از هر مدل پردازش اطلاعات این است که به توضیح دلایلی برای مشکلات آموزشی تجربه شده توسط دانش‌آموزان بپردازد. مدل پردازش استفاده شده در CPI، نه تنها به توضیح مشکلات موجود کمک می‌کند بلکه هدایت خاص به همراه مداخلات، با قدرت پیش‌بینی مشکلات دیگر حوزه‌ه‌ها (آموزشی و غیر آموزشی) را که عموما به یک سبک خاص پردازش اطلاعات وابسته هستند، فراهم می‌کند (کروز، ۱۹۹۹). CPI به عنوان بخشی از یک ابزار ارزیابی جامع به کار گرفته می‌شود و تنها وسیله برای شناسایی اختلال یادگیری در نظر گرفته نشده است، اما به عنوان یکی از اجزای ارزیابی آموزشی گسترده مناسب است. ممکن است مناسب‌ترین استفاده از CPI به عنوان یک ابزار غربالگری قبل از ارجاع برای ارائه نشانه‌های اولیه سبک یادگیری/ پردازش دانش‌آموزان برای پیگیری به وسیله ابزارهای جامع‌تر شناختی و تحصیلی است (کروز، ۱۹۹۹). به طور کلی ۶ دامنه پردازش اطلاعات به شرح زیر می‌باشد (کروز، ۱۹۹۹).

شما می توانید این پرسشنامه را در این بخش خریداری کنید.