پرسشنامه پیش بینی فناوری های جدید در زنجیره تأمین – فینگر و همکاران (۲۰۱۴)

پرسشنامه پیش بینی فناوری های جدید در زنجیره تأمین – فینگر و همکاران (۲۰۱۴)

پیش بینی فناوری به عنوان نخستین گام در فرایند برنامه ریزی فناوری، به پایش مستمر پیشرفت های فناورانه به منظور ارزیابی توانایی بالقوه و شناسایی زودهنگام کاربردهای آتی آنها اطلاق می گردد. پیش بینی فناوری، تلاشی برای به تصویر کشیدن قابلیت های فناورانه و پیش بینی اختراعات و توزیع نوآوری های فناورانه در طول زمان است. پیش بینی فناوری شامل مجموعه ای از فرآیندهای فرموله شده برای مطالعه ی آینده ی فناوری است که معلول پیشرفت در علوم و تغییرات اجتماعی است.

به منظور سنجش پیش بینی فناوری های جدید در زنجیره تامین می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر فینگر و همکاران (۲۰۱۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.