پرسشنامه چرا نگرانی ۲ (WWQ-II)

پرسشنامه چرا نگرانی ۲ (WWQ-II)

پرسشنامه چرا نگرانی – ۲ (WWQ-II) توسط هولوک و همکاران (۲۰۰۰؛ به نقل از داگاس و رابیچاوود,۲۰۰۷) برای سنجش باورهای مثبت افراد مبتلا به GAD درباره کارکردهای نگرانی طراحی شده است. این مقیاس ۲۵ سوال دارد و ۵ خرده مقیاس حل مشکل، افزایش انگیزه، جلوگیری از وقایع ناگوار، جلوگیری از هیجان های منفی ناشی از وقایع ناگوار و صفت شخصیتی مثبت را می سنجند. روایی و پایایی این ابزار در پژوهشی در سال ۱۳۸۹ مورد تأیید قرار گرفته است.