پرسشنامه کارایی مالی در بازار – مورگان و همکاران (۲۰۱۲)

پرسشنامه کارایی مالی در بازار – مورگان و همکاران (۲۰۱۲)

کارایی مالی یک مسیر منعکس کننده استراتژی بازاریابی و ارتباط عملکرد بازار سرمایه گذاری و عملکرد شرکت است. کارآیی مالی، با توجه به کمبود منابع ثانویه بر عملکرد سرمایه گذاری صادرات تاثیر گذار است و برای کسب بازار هدف می بایست به اعتبارها و داده های مالی جمع شده توجه نمود.

به منظور سنجش و ارزیابی کارایی مالی شرکت در بازار می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر مورگان و همکاران (۲۰۱۲) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.