پرسشنامه کنترل کیفیت اتاق اورژانس

پرسشنامه کنترل کیفیت اتاق اورژانس

به منظور کنترل کیفیت اتاق اورژانس می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۳ گویه و دارای ابعاد معیارهای پرستاری، معیارهای ارزیابی پزشکی، معیارهای اقدام پزشکی و معیارهای پیامد بیمار می‌باشد که از منبع مقیمی و رمضان (۱۳۹۲) استخراج شده‌اند.