پرسشنامه گرانباری نقش یا گرانباری شغلی راد و همکاران (۲۰۰۸)

پرسشنامه گرانباری نقش یا گرانباری شغلی راد و همکاران (۲۰۰۸)

گرانباری نقش، یکی از مهمترین عوامل استرس و تنش شغلی است که مشتمل بر مواردی نظیر نداشتن زمان کافی برای انجام و امور می باشد. برپایه مدل هایی نظیر منابع- تقاضاهای شغلی وقتی منابع شغلی نظیر مهارت ها، توانائی ها، زمان، امکانات و تجهیزات شغلی در اختیار فرد با تقاضاهای کاری و شغلی وی ناهمخوان است، فرد به شدت تحت استرس و فشار روانی قرار می گیرد.

به منظور بررسی گرانباری نقش یا گرانباری شغلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳ گویه می‌باشد که از پژوهش‌ راد و همکاران (۲۰۰۸) استخراج شده‌اند و روایی و پایایی آن در دو مطالعه در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۳ مورد تأیید قرار گرفته است.