پرسشنامه یکپارچگی با تأمین کننده در زنجیره تأمین – فینگر و همکاران (۲۰۱۴)

پرسشنامه یکپارچگی با تأمین کننده در زنجیره تأمین – فینگر و همکاران (۲۰۱۴)

یکپارچگی با تأمین کننده، درجه ای است که تولید کننده با تأمین کننده خود، برای ساختاردهی استراتژی های برون سازمانی، فرآیندها و عملیات در فرآیندهای گروهی و هماهنگ شرکت می کند.

به منظور سنجش یکپارچگی با تأمین کننده در زنجیره تأمین می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۵ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر فینگر و همکاران (۲۰۱۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.