پرسشنامه ﺳﺒﻚ ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺮووزونسکی

پرسشنامه ﺳﺒﻚ ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺮووزونسکی

پرسشنامه ﺳﺒﻚ ﻫﺎی ﻫﻮﻳﺘﻲ ﺑﺮووزوﻧﺴﻜﻲ ( ISI-6G ) ﺷﺎﻣﻞ ۴۰ ﺳﺌﻮال و ﺳﻪ ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس ﺳﺒﻚ ﻫﻮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﻫﻨﺠﺎری و اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ/ﺳﺮدرﮔﻢ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ در ﺳﺎل ۱۹۹۸ ﺗﻮﺳﻂ واﻳﺖ و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ۴۰ ﺳﺌﻮاﻟﻲ ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ و اﺻﻼح ﺷﺪه اﺳﺖ.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان