پرسشنامه SNAP-IV

پرسشنامه SNAP-IV

پرسشنامه SNAP-IV یک مقیاس درجه بندی در امر تشخیص اختلال نارسا توجه/ فزون‌کنشی است که اولین بار در سال ۱۹۸۰ به کوشش سوانسون، نولان، و پلهام براساس توصیف‌های رفتاری اختلال نارسایی توجه در سومین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی ساخته شد. این پرسشنامه دارای یک مقیاس ۱۸ سوالی است که والدین یا معلمان می‌توانند آن را پاسخ دهند که نشانه های‌ رفتاری ریخت غالبا بی‌توجه، نشانه‌های رفتاری ریخت غالبا فزون‌کنش/ تکانشگری و ریخت ترکیبی را شناسایی می کند. روایی و پایایی این ابزار در پژوهشی در سال ۱۳۸۶ مورد تأیید قرار گرفته است.