پرسشنامۀ تجدید نظر شدۀ احتکار

پرسشنامۀ تجدید نظر شدۀ احتکار

پرسشنامه حاضر مخصوص افرادی است که OCD احتکار یا جمع آوری کردن اشیاء دارند. پرسشنامۀ تجدید نظر شدۀ احتکار ۲۳ سؤالی می باشد که خود از سه عامل انبار کردن شدید اشیاء، مشکلاتی در دور ریختن و مالکیت شدید تشکیل شده است.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان