چک لیست اصلاح شده ی اتیسم طفولیت

چک لیست اصلاح شده ی اتیسم طفولیت

این پرسشنامه نوع اصلاح شده ی نسخه ی اصلی چک لیست اتیسم طفولیت (CHAT) بوده و حاوی ۲۳ سوال با پاسخ های بلی/ خیر می باشد که جهت غربالگری اختلال اتیسم در کودکان ۱۶ تا ۳۰ ماه مورد استفاده قرار می گیرد.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان