پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده در بیمارستان

پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده در بیمارستان

به منظور ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده در بیمارستان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴۹ گویه و دارای ابعاد امور ناملموس، رابطه مبتنی بر احترام متقابل، درک بیماری، نیازهای مذهبی، محسوس ها و محیط فیزیکی می‌باشد که از پژوهش معتبر تومس و چی پنگ (۱۹۹۵) استخراج شده‌اند.

از آنجایی که این پرسشنامه، ترجمه یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است، لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.

به همین منظور یک پرسشنامه و یک فایل به صورت رایگان و به احترام شما پژوهشگران گرامی، به همراه این فایل عرضه شده است که شیوه ارزیابی روایی سازه، صوری و محتوا را به صورت اصولی و از طریق آزمون های آماری مورد بحث قرار داده است که پژوهشگران می توانند از این فایل و راهنمایی فراهم شده در آن برای بررسی پایایی و روایی ابزار استفاده کنند. همچنین دو مقاله معتبر هم به همراه این فایل عرضه شده است که به بررسی روش های مختلف روایی و پایایی در پژوهش ها پرداخته است.