پرسشنامه رایگان کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی

پرسشنامه رایگان کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی

امروزه اندازه گیری سلامت و ارزیابی مداخلات بهداشتی علاوه بر محاسبه شاخصهای مرگ، فراوانی و شدت بیماری به سایر ارزشهای انسانی مانند کیفیت زندگی نیز توجه دارد. کیفیت زندگی از شاخصهای مهمی است که اندازهگیری آن در تحقیقات مختلف سلامتی، لازم و ضروری میباشد. از طرفی  اطلاعات در مورد کیفیت زندگی جمعیت عمومیمی تواند به عنوان اطلاعات پایه ای در نظر گرفته شده و در هنگام ارزیابی مداخلات، مورد استناد واقع شود.

پرسشنامه های زیادی برای ارزیابی کیفیت زندگی طراحی شده است ولی پرسشنامه های کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی به علت خصوصیات منحصر به فرد خود مورد توجه بیشتری واقع هستند. ابزار اندازه گیری عمومی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی به دو صورت WHOQOL- 100 و WHOQOL- BRIEF پس از ادغام برخی از حیطه ها و حذف تعدادی از سئوالات مقیاس ۱۰۰ سئوالی ساخته شد. نتایج حاصل از این دو پرسشنامه همخوانی رضایت بخشی را در مطالعات مختلف نشان داده اند. در این مطالعه فرم WHOQOL- BRIEF به علت کم بودن سوالات و راحتی استفاده انتخاب شده است. این پرسشنامه چهار حیطه سلامتی جسمانی، سلامتی روانی، روابط اجتماعی و سلامتی محیط را با ۲۴ آیتم مورد سنجش قرار می دهد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان