پرسشنامه گذراندن اوقات فراغت با خانواده – بارنس و همکاران (۲۰۰۶)

پرسشنامه گذراندن اوقات فراغت با خانواده – بارنس و همکاران (۲۰۰۶)

زمان خانواده، زمانی است که بین هر دو والدین و خواهر و برادر جوان، در فعالیت­های هفته تقسیم می­شود. گفته می‌شود زمان گذرانده‌شده با خانواده، عامل محافظی برای تأثیرات منفی زمان گذرانده‌شده با همالان می­شود، به‌گونه‌ای که تأثیر زمان گذرانده‌شده با همالان در رفتارهای انحرافی در سطوح بالای گذران زمان با خانواده در مقایسه با سطوح پایین گذران زمان با خانواده کاهش خواهد یافت.

به منظور سنجش و ارزیابی متغیر گذراندن اوقات فراغت با خانواده می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر بارنس و همکاران (۲۰۰۶) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.