پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا

ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی ﺷﺎﻣﻞ دو ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻬﺎرت ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی (critical thinking skills) و ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی (critical thinking dispositions) اﺳﺖ. ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻬﺎرت ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﺮ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺟﻨﺒﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﺮ اﺟﺰا ی ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺗﻔﻜﺮ و اﻧﮕﻴﺰه ﭘﺎﻳﺪار دروﻧﻲ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ دارد. ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد، ﻧﻮﻋﻲ از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳﺖ. ﻳﻚ ﻣﺘﻔﻜﺮ ﻣﻨﺘﻘﺪ اﻳﺪه آل ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ واﺟﺪ اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﻜﻪ اﻃﻼق ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻔﻜﺮ ﻣﻨﺘﻘﺪ اﻳﺪه آل ﺑﻪ وی ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ روﻳﻜﺮد ﻛﻠﻲ او در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻧﺪﮔﻲ، ﻣﺴﺎﺋﻞ، ﺳﺆاﻻت و ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺎص ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ، ﺑﺪون ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی (ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻃﻔﻲ) اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻔﻜﺮ رخ ﻧﺪاده و ﻳﺎ زﻳﺮ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﻮد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ، ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی، ﺑﺨﺸﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ از ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی اﺳﺖ. برای ارزیابی گرایش به تفکر انتقادی از پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا استفاده گردید. پرسشنامه شامل ۷۵ سؤال است که با مقیاس لیکرت امتیازدهی می شود. سؤالات شامل هفت زیر گروه حقیقت جویی، انتقادپذیری، قدرت تجزیه و تحلیل، قدرت سازماندهی اطلاعات، اعتماد به نفس، میزان رشدیافتگی، جستجوگری است.
روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۸۸ مورد تأیید قرار گرفته است.