ارزیابی گرایش به امیدواری بزرگسالان اسنایدر (ADHS) – فرم ۲۴ سوالی

ارزیابی گرایش به امیدواری بزرگسالان اسنایدر (ADHS) – فرم ۲۴ سوالی

امید عبارت است از تمایلی که با انتظار وقوع مثبت همراه است و یا به عبارت دیگر ارزیابی مثبت از آنچه فرد متمایل است و می خواهد که به وقوع بپیوندد.

به منظور بررسی امید به آینده می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۴ گویه می‌باشد که از منبع معتبر اسنایدر و همکاران (۱۹۹۴) استخراج شده‌اند و روایی و پایایی آن در مطالعه ای در سال ۱۳۹۱ مورد تأیید قرار گرفته است.