پرسشنامه هویت برند – ژو و همکاران (۲۰۱۲)

پرسشنامه هویت برند – ژو و همکاران (۲۰۱۲)

به اعتقاد آکر (2002) هویت برند، مجموعه ای منحصربفرد از تداعی های برند است که استراتژیست های برند خواهان ایجاد آن هستند. در واقع، اساس و جوهره برندسازی آن است که شرکت ها باید تلاش کنند که برندهایی [...]
پرسشنامه رضایت مصرف کننده – تام (۲۰۰۴)

پرسشنامه رضایت مصرف کننده – تام (۲۰۰۴)

رضايت حالتي دروني است كه در اثر ارضاي نيازهاي مشتريان از محصولات حاصل مي گردد. به طور كلي، رضايت مشتري يك فرايند ارزيابي قضاوتي است كه مشتري عموماً از خريدهاي اخيرش دارد. در جاي ديگر نيز، رضايت [...]
پرسشنامه خرید تکانشی – هاسمن (۲۰۰۰)

پرسشنامه خرید تکانشی – هاسمن (۲۰۰۰)

خريد تکانشی یا خرید آني: خريدي كه با قصد قبلي يا با هدف برطرفكردن مشكلي در گذشته، صورت نمي گيرد (فلو و همكاران، 2013). رفتار خريد تکانشی رفتار خريد پيچيده مبتني بر لذت است كه در آن سرعت فرايند [...]
پرسشنامه خرید تکانشی – روک و فیشر (۱۹۹۵)

پرسشنامه خرید تکانشی – روک و فیشر (۱۹۹۵)

خرید تکانشی یا خرید آنی میزان احتمالی است که یک فرد در یک موقعیت خرید، هیجان زده شده و سریعاً و بدون سنجش اطلاعات، دست به خرید بزند (پارک و کیم، 2008 به نقل از فیضی، 1397). خرید آنی به آن دسته از [...]