پرسشنامه بیگانگی اجتماعی – بنی فاطمه (۱۳۹۰)

پرسشنامه بیگانگی اجتماعی – بنی فاطمه (۱۳۹۰)

به منظور سنجش و ارزیابی بیگانگی اجتماعی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 26 گویه و ابعاد بی قدرتی، بی معنایی، بی هنجاری، انزوای اجتماعی، تنفر از خود و تنفر [...]
پرسشنامه اعتماد اجتماعی – بنی فاطمه (۱۳۹۰)

پرسشنامه اعتماد اجتماعی – بنی فاطمه (۱۳۹۰)

به منظور سنجش و ارزیابی اعتماد اجتماعی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 17 گویه و ابعاد سهیم کردن، تمایلات همکاری جویان، صراحت، صداقت و اطمینان می‌باشد که [...]
پرسشنامه اثربخشی اجتماعی – بنی فاطمه (۱۳۹۰)

پرسشنامه اثربخشی اجتماعی – بنی فاطمه (۱۳۹۰)

به منظور سنجش و ارزیابی اثربخشی اجتماعی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 8 گویه و ابعاد اثربخشی درونی و بیرونی می‌باشد که از پژوهش معتبر بنی فاطمه (1390) [...]
پرسشنامه رایگان حاشیه نشینی

پرسشنامه رایگان حاشیه نشینی

حاشیه نشینی: حاشیه نشینان کسانی هستند که در سکونتگاه های غیر متعارف با ساکنان بافت اصلی شهر زندگی می کنند.گروه های مزبور بیشتر بر اثر نیروهای دافعه خاستگاه، چون فقر و بیکاری و کمتر عوامل جاذب [...]
پرسشنامه فرهنگ فقر – بساطیان (۱۳۹۰)

پرسشنامه فرهنگ فقر – بساطیان (۱۳۹۰)

از نظر اسكار لوئيس، فرهنگ فقر سندرم خاصي است كه در برخي شرايط اجتماعي خاص رشد ميكند و تجسم مجموعة مشترك ارزشها، هنجارها و الگوهايي متفاوت با فرهنگ عمومي جامعه است (بساطیان، 1390). از نظر بساطیان [...]
پرسشنامه اعتماد عمومی – پیران نژاد (۱۳۸۶)

پرسشنامه اعتماد عمومی – پیران نژاد (۱۳۸۶)

اعتماد عمومی: اعتماد ار جنبه های مهم روابط انسانی و زمینه ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه است. در واقع می توان اعتماد را نوعی انتظار نتایج مثبت دانست که یک طرف می تواند بر مبناب اقدام مورد [...]
پرسشنامه هویت اجتماعی – صفاری نیا و روشن (۱۳۹۰)

پرسشنامه هویت اجتماعی – صفاری نیا و روشن (۱۳۹۰)

هویت اجتماعی از نیازهاي روانی ـ اجتماعی کنشگران اجتماعی شکل می گیرد و پیشنیاز هرگونه زندگی اجتماعی است. هویت اجتماعی امکان برقراري ارتباط پایدار و معنادار روان شناختی با دیگران را ـ که محور و [...]