پرسشنامه اعتماد عمومی – پیران نژاد (۱۳۸۶)

پرسشنامه اعتماد عمومی – پیران نژاد (۱۳۸۶)

اعتماد عمومی: اعتماد ار جنبه های مهم روابط انسانی و زمینه ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه است. در واقع می توان اعتماد را نوعی انتظار نتایج مثبت دانست که یک طرف می تواند بر مبناب اقدام مورد [...]
پرسشنامه هویت اجتماعی – صفاری نیا و روشن (۱۳۹۰)

پرسشنامه هویت اجتماعی – صفاری نیا و روشن (۱۳۹۰)

هویت اجتماعی از نیازهاي روانی ـ اجتماعی کنشگران اجتماعی شکل می گیرد و پیشنیاز هرگونه زندگی اجتماعی است. هویت اجتماعی امکان برقراري ارتباط پایدار و معنادار روان شناختی با دیگران را ـ که محور و [...]
پرسشنامه اخلاق ترافیک شهروندی – نیکبخت (۱۳۹۴)

پرسشنامه اخلاق ترافیک شهروندی – نیکبخت (۱۳۹۴)

اخلاق ترافیک شهروندی: اخلاق شهروندي همان مسئوليت و تعهدي است كه فرد به عنوان شهروند نسبت به جامعه و اعضاء آن دارد و بنابر هنجارها و قواعد رسمي جامعه تعريف مي شوند. به عبارت ديگر وظايفي كه [...]
پرسشنامه فایده گرایی اجتماعی – بلوردی (۱۳۹۱)

پرسشنامه فایده گرایی اجتماعی – بلوردی (۱۳۹۱)

فایده گرایی اجتماعی: مفهومی است بیشتر منبعث از  نظریه مبادله که بر اساس آن افراد در رفتار اجتماعی و کنش متقابل سعی می‎ کنند به منافع یا پاداش ‏هایی دست یابند که این پاداش ‎ها هم می ‏تواند ملموس و [...]
پرسشنامه ارتباطات اجتماعی – زبوف (۲۰۱۰)

پرسشنامه ارتباطات اجتماعی – زبوف (۲۰۱۰)

ارتباطات اجتماعی: ارتباطات اجتماعی به این معنی میباشد که افراد به منظور خاصی و برای رساندن پیامی مشخص به دیگران از طریق کانال هایی منظور خود را ارسال می کنند و به دو صورت کلامی و غیر کلامی می [...]
پرسشنامه عدالت اجتماعی – راسینسکی (۱۹۸۷)

پرسشنامه عدالت اجتماعی – راسینسکی (۱۹۸۷)

به منظور سنجش عدالت اجتماعی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 12 گویه و 4 بعد فردگرایی اقتصادی، برابری، انصاف و نیاز می‌باشد که از پژوهش معتبر راسینسکی [...]
پرسشنامه سرمایه اجتماعی – اونیکس و بولن (۲۰۰۰)

پرسشنامه سرمایه اجتماعی – اونیکس و بولن (۲۰۰۰)

سرمایۀ اجتماعی دربرگیرندۀ روابطی بین مردم است که به‌‎نوعی کنش را تسهیل می‌کنند. این سرمایه تا حدی ناملموس است؛ زیرا دربرگیرندۀ روابط شخصی است. سرمایۀ اجتماعی می‌‍تواند در سطح فردی و درون‌گروهی و [...]