پرسشنامه تصویر برند سبز هتل – سلیمانی (۱۳۹۶)

پرسشنامه تصویر برند سبز هتل – سلیمانی (۱۳۹۶)

تصویر برند: انجمن بازاریابی آمریکا تصویر برند را چنین تعریف می کند: "ادراک از یک برند در اذهان افراد. تصویر برند یک بازتاب آینه مانند (اگرچه شاید نادرست) از شخصیت برند یا وجود محصول است. این آن [...]
پرسشنامه بازاریابی گردشگری – سنگابی (۱۳۹۳)

پرسشنامه بازاریابی گردشگری – سنگابی (۱۳۹۳)

بازاریابی گردشگری به کارگیری مفاهیم مناسب بازاریابی در راستای جذب توریسم و گردشگر در یک منطقه را بازاریابی گردشگری می گویند. بازاریابی گردشگری همجنین به فرایندی اطلاق می شود که طی آن برنامه ریزی، [...]
پرسشنامه کیفیت خدمات – بردی و کرونین (۲۰۰۱)

پرسشنامه کیفیت خدمات – بردی و کرونین (۲۰۰۱)

کیفیت خدمات: در ادبیات مدیریت تا کنون تعاریف مختلفی جهت توضیح مفهوم کیفیت خدمات آمده ارائه شده است که وجه مشترك همه این تعاریف سازگاري کالا یا خدمت با نیازها و انتظارات مشتریان است. کیفیت از [...]
پرسشنامه کیفیت غذای رستوران – ریچ (۲۰۰۲)

پرسشنامه کیفیت غذای رستوران – ریچ (۲۰۰۲)

کیفیت غذا: مدیران رستوران ها و کسب و کارهای دیگر تصمیم گیری های استراتژیک می گیرند، آنها امیدوارند که تصویر شرکت خود را بهبود بخشند و در نتیجه کمک به دستیابی به یک مزیت بیش از شرکت های رقیب آنها [...]