پرسشنامه ارزش خدمات – سیلر و همکاران (۲۰۱۳)

پرسشنامه ارزش خدمات – سیلر و همکاران (۲۰۱۳)

ارزش خدمات: مشتري، اصلی ترین منبع سودآوری و رشد بانک است و بانکداران بر این نکته که رمز موفقيّت و تداوم بقاء بانک­ها، جذب، حفظ و نگهداري مشتريان است، تفاهم دارند. به همین دلیل، موضوع مشتري محوری [...]
پرسشنامه کیفیت خدمات – بابین و همکاران (۲۰۰۵)

پرسشنامه کیفیت خدمات – بابین و همکاران (۲۰۰۵)

به منظور سنجش و ارزیابی کیفیت خدمات می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 3 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر بابين و همكاران (2005) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی [...]
پرسشنامه کیفیت خدمات – بردی و کرونین (۲۰۰۱)

پرسشنامه کیفیت خدمات – بردی و کرونین (۲۰۰۱)

کیفیت خدمات: در ادبیات مدیریت تا کنون تعاریف مختلفی جهت توضیح مفهوم کیفیت خدمات آمده ارائه شده است که وجه مشترك همه این تعاریف سازگاري کالا یا خدمت با نیازها و انتظارات مشتریان است. کیفیت از [...]
پرسشنامه کیفیت غذای رستوران – ریچ (۲۰۰۲)

پرسشنامه کیفیت غذای رستوران – ریچ (۲۰۰۲)

کیفیت غذا: مدیران رستوران ها و کسب و کارهای دیگر تصمیم گیری های استراتژیک می گیرند، آنها امیدوارند که تصویر شرکت خود را بهبود بخشند و در نتیجه کمک به دستیابی به یک مزیت بیش از شرکت های رقیب آنها [...]