پرسشنامه عملکرد عملیاتی – موهان و سکویرا (۲۰۱۶)

پرسشنامه عملکرد عملیاتی – موهان و سکویرا (۲۰۱۶)

عملکرد عملیاتی: عملکرد به اجرا آوردن یا به عمل درآوردن است، میزان تکمیل کار است، میزان انجام موفقیت آمیز یک کار است. بنابراین وقتی سخن از عملکرد سازمان به میان میآید باید بگوییم که چه نتایجی برای [...]
پرسشنامه ارزیابی ایمنی در سازمان – کلارک (۲۰۰۶)

پرسشنامه ارزیابی ایمنی در سازمان – کلارک (۲۰۰۶)

فرهنگ ایمنی، ارزیابی همیشگی از ایمنی ماشین الات و نظم بخشیدن به آنها در سطحی است که بتواند مورد توجه قرار گیرد. فرهنگ ایمنی، زیر مجمو عه ای از سیستم فرهنگ صنعتی است که نقش ویژه آن در حفظ و صیانت [...]
پرسشنامه تولید ناب – یانگ و همکاران (۲۰۱۱)

پرسشنامه تولید ناب – یانگ و همکاران (۲۰۱۱)

در پی تولید فشاری، عصر تولید ناب به وجود آمد. اصول زیر بنایی فلسفه نابی بر حداقل سازی همه انواع اتلاف ها و افزایش کیفیت محصولات مستقر است (وندی، 2012 به نقل از رضاعلی و همکاران، 1395).
پرسشنامه تولید ناب – جابور و همکاران (۲۰۱۳)

پرسشنامه تولید ناب – جابور و همکاران (۲۰۱۳)

به منظور ارزیابی تولید ناب در سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 9 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر جابور و همکاران (2013) استخراج شده‌اند. روایی و [...]