پرسشنامه اعتماد به خرید اینترنتی – کیبت (۲۰۱۶)

پرسشنامه اعتماد به خرید اینترنتی – کیبت (۲۰۱۶)

اعتماد به خرید اینترنتی: در لغتنامه آکسفورد اعتماد مترادف با اطمینان، باور و اتکا به برخی از ویژگی ها یا خصایص یک شخصیت حقیقی یا حقوقی در نظر گرفته شده است. اعتماد در مباحث مختلف تعاریف متعددی [...]
پرسشنامه ادراک از قیمت – بیدختی (۱۳۹۵)

پرسشنامه ادراک از قیمت – بیدختی (۱۳۹۵)

به منظور سنجش و ارزیابی ادراک از قیمت توسط مصرف کننده می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 3 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر بیدختی و زارع (1395) استخراج [...]
پرسشنامه تمایل به خرید – بیدختی و زارع (۱۳۹۵)

پرسشنامه تمایل به خرید – بیدختی و زارع (۱۳۹۵)

به منظور سنجش و ارزیابی تمایل به خرید می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 3 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر بیدختی و زارع (1395) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی [...]
پرسشنامه وفاداری مشتری – حسنقلی پور (۱۳۹۲)

پرسشنامه وفاداری مشتری – حسنقلی پور (۱۳۹۲)

به منظور سنجش و ارزیابی وفاداری مشتری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 3 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر حسنقلی پور (1392) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی [...]
پرسشنامه تجربه مشتری از برند – زهیر (۲۰۱۲)

پرسشنامه تجربه مشتری از برند – زهیر (۲۰۱۲)

به منظور سنجش و ارزیابی تجربه مشتری از برند می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 4 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر زهیر (2012) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی [...]