پرسشنامه ترجیح برند – گوور و شورامز (۲۰۰۵)

پرسشنامه ترجیح برند – گوور و شورامز (۲۰۰۵)

ترجیح برند: برندها کیفیت های انتزاعی در تملک خود دارند که مزایای نمادین برای افراد ایجاد می کند. این مزایای نمادین شامل توضیح در مورد این موضوع می شود که چرا بعضی از مصرف کنندگان به طور قابل [...]
پرسشنامه ترجیح برند – بنرجی (۲۰۱۶)

پرسشنامه ترجیح برند – بنرجی (۲۰۱۶)

ترجیح برند: برندها کیفیت های انتزاعی در تملک خود دارند که مزایای نمادین برای افراد ایجاد می کند. این مزایای نمادین شامل توضیح در مورد این موضوع می شود که چرا بعضی از مصرف کنندگان به طور قابل [...]
پرسشنامه قصد خرید سبز – هانگ و همکاران (۲۰۱۴)

پرسشنامه قصد خرید سبز – هانگ و همکاران (۲۰۱۴)

قصد خرید سبز: قصد رفتاری، بیانگر شدت نیت و اراده فردی برای انجام رفتار هدف است. رابطه قصد رفتاری با رفتار نشان می دهد افراد تمایل دارند در رفتارهایی درگیر شوند که قصد انجام آنها را دارند؛ [...]
پرسشنامه رفتار خرید سبز – حسین و همکاران (۲۰۱۴)

پرسشنامه رفتار خرید سبز – حسین و همکاران (۲۰۱۴)

رفتار خرید سبز: بازاریابی سبز به عنوان تمام فعالیت های طراحی شده برای تولید و تسهیل هر گونه از مبادلات در نظر گرفته شده به منظور رفع نیازهای انسانی یا ارضای این نیازهاست که حداقل تاثیرات منفی را [...]