پرسشنامه تعهد سازمانی – آواد و آگتی (۲۰۱۱)

پرسشنامه تعهد سازمانی – آواد و آگتی (۲۰۱۱)

تعهد سازمانی بیانگر نیرویی است که فرد را ملزم می کند تا در سازمان بماند و با تعلق خاطر در جهت تحقق اهداف سازمانی کار کند. فردی که تعهد سازمانی بالایی دارد در سازمان باقی مانده، هدف ها آن را می [...]
پرسشنامه کیفیت روابط کاری – دل وچیو (۱۹۹۸)

پرسشنامه کیفیت روابط کاری – دل وچیو (۱۹۹۸)

کیفیت روابط کاری: در روزگاری که سازمانها از کارکنان خود توقع بیشتری دارند، کیفیت روابط کاری اهمیت بیشتری یافته است (بولتون، 1996). کیفیت روابط کاری که بر اساس تئوری مراوده، رهبر- عضو بیان می شود. [...]
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری – بزاز جزایری (۱۳۸۵)

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری – بزاز جزایری (۱۳۸۵)

کیفیت زندگی کاری یکی از فنون بالندگی سازمانی است که بمنظور بهبود کارکرد سازمان از طریق انسانی تر کردن و مردم سالارانه تر کردن محل کار و دخالت دادن کارکنان در تصمیم گیری ها طراحی شده است. (بزاز [...]
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری – کاسیو (۱۹۹۸)

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری – کاسیو (۱۹۹۸)

کیفیت زندگی کاری به مفهوم داشتن یک نظارت خوب، پرداخت و مزایای خوب و جالب تر از همه کار چالشگرانه و اقناع کننده است. زندگی کاری با کیفیت عالی از طریق توجه به به فلسفه روابط کارکنان به دست می آید و [...]
پرسشنامه استرس شغلی JSQ – اویانگ (۲۰۰۹)

پرسشنامه استرس شغلی JSQ – اویانگ (۲۰۰۹)

به منظور سنجش استرس شغلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 5 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر اویانگ  (2009) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در دو [...]
پرسشنامه اعتماد سازمانی – توان (۲۰۱۲)

پرسشنامه اعتماد سازمانی – توان (۲۰۱۲)

اعتماد سازمانی: اعتمادسازمانی مفهومی چند سطحی بوده و به تعاملات سطوح گوناگون همکاران، تیم ها و سطوح درون سازمانی مربوط می شود. اعتماد در برگیرنده مفاهیم مهمی برای مطالعه است و کلید اصلی برای [...]
پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی – جاهد (۱۳۸۵)

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی – جاهد (۱۳۸۵)

بهره وری نیروی انسانی یعنی به حداکثر رساندن استفاده از منابع نیروی انسانی به طریق علمی به منظور کاهش هزینه ها و رضایت کارکنان، مدیران و مصرف کنندگان و نیز  یعنی حداکثر استفاده مناسب از نیروی [...]