پرسشنامه انگیزش شغلی – لیتوین و استرینجر

پرسشنامه انگیزش شغلی – لیتوین و استرینجر

به منظور سنجش و ارزیابی انگیزش شغلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 26 گویه و ابعاد انگیزه نیاز به موفقیت، نیاز به قدرت و نیاز به وابستگی می‌باشد که از [...]
پرسشنامه عملکرد شغلی – تجریشی (۱۳۹۰)

پرسشنامه عملکرد شغلی – تجریشی (۱۳۹۰)

به منظور سنجش و ارزیابی عملکرد شغلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 35 گویه و ابعاد کمیت کاری، کیفیت کاری، دانش و مهارت، مسئولیت پذیری، رعایت قوانین و [...]
پرسشنامه رایگان قدرت رهبری

پرسشنامه رایگان قدرت رهبری

آیا قدرت رهبری دارید؟ سخن حکیمانه ای از قدیم وجود دارد مبنی بر اینکه " انسانها آزاد به دنیا می آیند و در آفرینش برابرند" و این کلام، نیازی به تحقیق و بررسی ندارد. اما واقعیت امر این است که [...]
پرسشنامه تأثیر شاخص های بلوغ سازمانی بر دستاوردهای بلوغ سازمانی – بهرامی نژاد (۱۳۸۹)

پرسشنامه تأثیر شاخص های بلوغ سازمانی بر دستاوردهای بلوغ سازمانی – بهرامی نژاد (۱۳۸۹)

بر اساس مطالعات انجام شده در زمینه بلوغ سازمانی و ابعاد فردی، فرآیندی و سازمانی آن می توان به هشت مؤلفه‌ي زیر به صورت خلاصه به عنوان نشانه ها و دستاوردهای آن اشاره نمود: توسعه‌ي پایدار سازمان [...]
پرسشنامه بهره وری کارکنان – جبارزاده (۱۳۹۲)

پرسشنامه بهره وری کارکنان – جبارزاده (۱۳۹۲)

میتوان گفت که بهره وری شامل سه عنصر است: دستیابی به اهداف، چگونگی استفاده از منابع مؤثر و مقایسه محصول بهدستآمده به آن محصولی که انتظار میرفت. در دیدگاه مدیریتی، بهرهوری میزان موفقیت سیستم را در [...]