پرسشنامه سبک زندگی VALS

پرسشنامه سبک زندگی VALS

سبک زندگی مفهوم روانشناختی است که می تواند توسط فعالیت های فردی، روش تفکر، نوع زندگی و چرخه زندگی، و عملکردها در پاسخ فرد به تحریکات محیطی ارائه شود (گونزالس و بلو، 2002). تاکنون چندین موسسه [...]
پرسشنامه خودآگاهی مسیر شغلی – کرمانی (۱۳۹۰)

پرسشنامه خودآگاهی مسیر شغلی – کرمانی (۱۳۹۰)

خودآگاهی مسیرشغلی: به عنوان درک نسبتاً کامل و صحیح فرد از شرایط و ویژگی های فردی خود و محیط اطرافش تعبیر می شود. خودآگاهی به مفاهیم واقعی و دقیق از علایق، ارزش ها، توانایی ها، محدودیت ها و اولویت [...]
پرسشنامه تعلق خاطر کاری – شافلی و باکر (۲۰۰۴)

پرسشنامه تعلق خاطر کاری – شافلی و باکر (۲۰۰۴)

تعلق خاطر کارکنان رویکردی است که در محل کار طراحی شده تا اطمینان حاصل گردد که کارکنان خود را به اهداف و ارزش های سازمان متعهد می دانند، دارای انگیزه جهت کمک به موفقیت سازمانی بوده و به طور همزمان [...]
پرسشنامه افتخار سازمانی – نوری (۱۳۹۶)

پرسشنامه افتخار سازمانی – نوری (۱۳۹۶)

افتخار سازمانی نشان دهنده ادراک و تجارب خاص از سازمان است. افتخار سازمانی اعتقادات شخصی افراد در مورد سازمان را تقویت می کند (آرنت و همکاران، 2002). مفهوم افتخار کارکنان در سازمان ها یکی از سازه [...]