پرسشنامه کیفیت زندگی کاری – بزاز جزایری (۱۳۸۵)

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری – بزاز جزایری (۱۳۸۵)

کیفیت زندگی کاری یکی از فنون بالندگی سازمانی است که بمنظور بهبود کارکرد سازمان از طریق انسانی تر کردن و مردم سالارانه تر کردن محل کار و دخالت دادن کارکنان در تصمیم گیری ها طراحی شده است. (بزاز [...]
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری – کاسیو (۱۹۹۸)

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری – کاسیو (۱۹۹۸)

کیفیت زندگی کاری به مفهوم داشتن یک نظارت خوب، پرداخت و مزایای خوب و جالب تر از همه کار چالشگرانه و اقناع کننده است. زندگی کاری با کیفیت عالی از طریق توجه به به فلسفه روابط کارکنان به دست می آید و [...]
پرسشنامه استرس شغلی JSQ – اویانگ (۲۰۰۹)

پرسشنامه استرس شغلی JSQ – اویانگ (۲۰۰۹)

به منظور سنجش استرس شغلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 5 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر اویانگ  (2009) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در دو [...]
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری – قاسم زاده (۱۳۸۴)

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری – قاسم زاده (۱۳۸۴)

کیفیت زندگی کاري: کیفیت زندگی کاري برنامه جامع و گسترده اي است که رضایت کارکنان را افزایش می دهد، یادگیري آنها را در محیط تقویت می کند و به آنها در امر مدیریت، تغییر و تحولات یاري می رساند [...]