پرسشنامه میزان اهمیت اخلاق شرکتی و مسئولیت اجتماعی (PRESOR) – سینگاپاکدی و همکاران (۱۹۹۶)

پرسشنامه میزان اهمیت اخلاق شرکتی و مسئولیت اجتماعی (PRESOR) – سینگاپاکدی و همکاران (۱۹۹۶)

اخلاق شرکتی: اخلاق شرکتی (اخلاق تجاری) شاخه ای از اخلاق کاربردی است که به بررسی اصول اخلاقی و معنوی یا مسائل و مشکلات اخلاقی در محیط واحد تجاری می پردازد به عبارت دیگر اخلاق شرکتی ترکیبی از ارزش [...]
پرسشنامه شایعه سازمانی – سادات حسینی (۱۳۹۴)

پرسشنامه شایعه سازمانی – سادات حسینی (۱۳۹۴)

شایعه سازمانی: شایعه را می توان به عنوان انتشار اطلاعات از طریق پیغام های شفاهی تعریف کرد که اغلب به عنوان یک گزینه درست برای اینکه چقدر سخن گفته شده دارای منبع موثقی می باشد، مطرح می شود. شایعه [...]
پرسشنامه اخلاق کار اسلامی – علی (۱۹۸۸)

پرسشنامه اخلاق کار اسلامی – علی (۱۹۸۸)

اخلاق کار اسلامی موضوعی است که در سالهای اخیر با توجه به جهانی شدن کسب و کار و توسعه مفاهیم اخلاق وارد نوشته های مدیریت شده است (سید و متکالف، 2015). ابازنید (2009 ) اخلاق کار اسلامی را مجموعه [...]
پرسشنامه سکوت سازمانی – حاتمی (۱۳۹۵)

پرسشنامه سکوت سازمانی – حاتمی (۱۳۹۵)

پیندر و هارلوس (2001) سکوت سازمانی را بهعنوان امتناع کارکنان از بیان ارزیابی رفتاری، شناختی، عاطفی خود در موقعیت های سازمانی تعریف شده است (جهانبخشیان، اسدی و همکاران، 2015). پیندر و هارلوس سکوت [...]