پرسشنامه فشار روانی کار – موهر و همکاران (۲۰۰۶)

پرسشنامه فشار روانی کار – موهر و همکاران (۲۰۰۶)

فشار روانی: فشار روانی در محیط کار از نظر جنبه های جسمی و عاطفی به عنوان پاسخ یا بازخورد تعریف می شود و معمولاً این شرایط زمانی اتفاق میافتد که نیازهای شغلی با توانایی های موجود در کارکنان متناقض [...]
پرسشنامه خودشیفتگی مدیر – شاردن (۲۰۱۴)

پرسشنامه خودشیفتگی مدیر – شاردن (۲۰۱۴)

خودشیفتگی مدیر: خودشیفتگی شامل مجموعه ای پیچیده از خصوصیات شخصیتی ازجمله شیفتگی به موفقیت و تحسین است. اعتماد به نفس مفرط و تمایل شدید به رهبری، اغلب یکی از عنصر خودشیفتگی است. از خصوصیات مرتبط [...]
پرسشنامه بدبینی سازمانی – ایتن (۲۰۰۰)

پرسشنامه بدبینی سازمانی – ایتن (۲۰۰۰)

بدبینی سازمانی عبارت است از یک نگرش منفی نسبت به سازمان. باور به اینکه سازمان فاقد صداقت است؛ احساس منفی نسبت به سازمان؛ گرایش به رفتارهای تحقیرآمیز و بدخواهانه نسبت به سازمان (کالگن و اکسو، [...]
پرسشنامه جهت گیری هدف در شغل – فن دوال (۱۹۹۷)

پرسشنامه جهت گیری هدف در شغل – فن دوال (۱۹۹۷)

پاین و همکاران (2007) جهت‌گیری هدف را به صورت الگوی منسجمی از باورها، اسنادها و هیجانات فرد تعریف می‌کنند که مقاصد فرد را تعیین کرده و سبب می‌شود تا نسبت به برخی موقعیت‌ها گرایش بیشتری داشته و در [...]
پرسشنامه تناسب شخص – شغل احمدی (۱۳۹۴)

پرسشنامه تناسب شخص – شغل احمدی (۱۳۹۴)

به منظور سنجش و ارزیابی تناسب شخص - شغل می توان از پرسشنامه ای که با الگو گرفتن از مدل هاکمن و اولدهام (1980) طراحی شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 5 گویه می‌باشد و از پژوهش معتبر احمدی [...]