پرسشنامه بیگانگی از کار – دین (۱۹۶۱)

پرسشنامه بیگانگی از کار – دین (۱۹۶۱)

بیگانگی از کار: درجه یا میزانی که افراد در شغل خویش برای رسیدن به نقشی که برای آنها تعیین کرده اند احساس ناتوانی می کنند. یعنی یک حالت روانی که فرد از نظر جسمی و ذهنی از کار خود جدا شده است [...]
پرسشنامه اهمال کاری – بدیع و همکاران (۱۳۸۹)

پرسشنامه اهمال کاری – بدیع و همکاران (۱۳۸۹)

اهمال کاری: یعنی به آینده محول کردن کاری که تصمیم به اجرای آن گرفته ایم، رفتار نامطلوب و نکوهیده ای است که به تدریج در وجود انسان به صورت عادت در می آید (الیس، 1996). اهمال کاری شکلی از امتناع [...]
پرسشنامه بیگانگی شغلی – ملوین سیمن (۱۹۷۵)

پرسشنامه بیگانگی شغلی – ملوین سیمن (۱۹۷۵)

بیگانگی شغلی: عبارت است از توصیف احساس بیقدرتی، بیمعنایی، از خود بیزاری و جدایی افراد از روند کار و تول ید، هم نوعان، و جامعه (مارکس، 1373). سیمین در سال 1959 یکی از اساسی‌ترین مطالعه‌‌های خود را [...]
پرسشنامه وفاداری سازمانی – لیندگرن (۲۰۰۴)

پرسشنامه وفاداری سازمانی – لیندگرن (۲۰۰۴)

وفاداری سازمانی: عبارت است از احساس هویت و وابستگی فرد به سازمان و پای بندی یعنی اشتیاق بیشتر فرد به عنوان یک همکار برای پاسخگویی به خواسته هایی که از شغل او دارند (مورهد و گریفین، ۱۳۹۰).