پرسشنامه دورکاری سازمانی – احمدی (۱۳۹۱)

پرسشنامه دورکاری سازمانی – احمدی (۱۳۹۱)

دورکاری: که در انگلیس با اصطلاح Telework و در آمریکا با اصطلاح Telecommute شناخته می شود روشی برای کار کردن به روشی مستقل از محیط جغرافیایی اداره یا شرکت است. با استفاده از ابزارها و تجهیزات [...]
پرسشنامه هوش سازمانی – آلبرشت (۲۰۰۳)

پرسشنامه هوش سازمانی – آلبرشت (۲۰۰۳)

به منظور سنجش هوش سازمانی می توان از پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت (آلبرخت) (2003) استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 49 گویه و ابعاد چشم انداز یا بینش راهبردی؛ سرنوشت مشترک؛ میل به تغییر؛ روحیه (جرأت [...]
پرسشنامه هوش فرهنگی – آنگ و همکاران (۲۰۰۴)

پرسشنامه هوش فرهنگی – آنگ و همکاران (۲۰۰۴)

نظریه هوش فرهنگی نخستین بار توسط ارلی و آنگ از پژوهشگران دانشکده كسب و كار لندن با انتشار کتاب "هوش فرهنگی، تعاملات فردی بین فرهنگی" مطرح شد. به زعم آنان هوش فرهنگی عبارت است از: قابلیت یادگیری [...]
پرسشنامه چابکی سازمانی گلدمن و همکاران (۱۹۹۵)

پرسشنامه چابکی سازمانی گلدمن و همکاران (۱۹۹۵)

به منظور سنجش چابکی سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 27 گویه و ابعاد پاسخگویی به مشتری، آمادگی رویارویی با تغییرات، ارزش قائل شدن یرای مهارت‌ها و [...]
پرسشنامه بررسی هوش فرهنگی افراد کاناوا (۲۰۰۷)

پرسشنامه بررسی هوش فرهنگی افراد کاناوا (۲۰۰۷)

به منظور بررسی هوش فرهنگی افراد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 54 گویه بوده و دارای ابعاد تفکر استراتژیک فرهنگی، انگیزه فرهنگی و رفتار فرهنگی می باشد که [...]
پرسشنامه هوش عاطفی نوکا و آهیازو (۲۰۰۹)

پرسشنامه هوش عاطفی نوکا و آهیازو (۲۰۰۹)

به منظور سنجش و ارزیابی ابعاد مختلف هوش عاطفی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 20 گویه و 4 بعد خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط می‌باشد که [...]
پرسشنامه هوش فرهنگی‌ ارلی و انگ – فرم ۲۴ سوالی

پرسشنامه هوش فرهنگی‌ ارلی و انگ – فرم ۲۴ سوالی

بسیاری از محققان هوش فرهنگی را توانایی فرد برای انجام وظیفه به طور اثربخش در موقعیت های متفاوت فرهنگی معرفی می كنند. عده ای این نوع از هوش را یك نوع شایستگی چند وجهی می دانند كه شامل دانش فرهنگی، [...]
پرسشنامه سنجش و ارزیابی هوش عاطفی

پرسشنامه سنجش و ارزیابی هوش عاطفی

به منظور بررسی ابعاد پنج گانه هوش عاطفی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 25 گویه و دارای ابعاد خودآگاهی، مدیریت بر عواطف، همدردی و مهاجرت اجتماعی می‌باشد که [...]