پرسشنامه کیفیت زندگی کاری – بزاز جزایری (۱۳۸۵)

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری – بزاز جزایری (۱۳۸۵)

کیفیت زندگی کاری یکی از فنون بالندگی سازمانی است که بمنظور بهبود کارکرد سازمان از طریق انسانی تر کردن و مردم سالارانه تر کردن محل کار و دخالت دادن کارکنان در تصمیم گیری ها طراحی شده است. (بزاز [...]
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری – کاسیو (۱۹۹۸)

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری – کاسیو (۱۹۹۸)

کیفیت زندگی کاری به مفهوم داشتن یک نظارت خوب، پرداخت و مزایای خوب و جالب تر از همه کار چالشگرانه و اقناع کننده است. زندگی کاری با کیفیت عالی از طریق توجه به به فلسفه روابط کارکنان به دست می آید و [...]
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری – قاسم زاده (۱۳۸۴)

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری – قاسم زاده (۱۳۸۴)

کیفیت زندگی کاري: کیفیت زندگی کاري برنامه جامع و گسترده اي است که رضایت کارکنان را افزایش می دهد، یادگیري آنها را در محیط تقویت می کند و به آنها در امر مدیریت، تغییر و تحولات یاري می رساند [...]
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری – الیزور و شای (۱۹۹۰)

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری – الیزور و شای (۱۹۹۰)

کیفیت زندگی کاری: عبارت است از در دسترس بودن شغل، آموزش و تحرک، امنیت شغلی، سایر مطایای جانبی و درآمد (الیزور و شای، 1990). کیفیت زندگی کاری را مشتمل بر ابعاد فلسفی، روانشناختی و کالبدی (فیزیکی) [...]
پرسشنامه تعارض سازمانی – کوچی (۱۳۹۴)

پرسشنامه تعارض سازمانی – کوچی (۱۳۹۴)

تعارض اغلب با احساس­های منفی مانند درماندگی، خشم، نگرانی، اضطراب، ترس و دلسردی همراه است. تعارض، نشان­دهنده علاقه و تعصب فرد به عقیده­هایش است. تضاد جز طبیعی و ذاتی محیط کار شمرده می­شود. در محیط [...]
پرسشنامه تعارض میان کار و خانواده کاتارا ۲۰۰۵

پرسشنامه تعارض میان کار و خانواده کاتارا ۲۰۰۵

تعارض کار/خانواده نوعی از تعارض بین نقشی است، که در آن فشار ناشی از نقش های حیطه کار و خانواده در برخی از جنبه ها با یکدیگر ناسازگار هستند، از این رو انجام یک نقش (شغلی یا خانوادگی) باعث دشواری [...]
پرسشنامه تضاد بین کار و فرهنگ کاتارا (۲۰۰۵)

پرسشنامه تضاد بین کار و فرهنگ کاتارا (۲۰۰۵)

به منظور بررسی تضاد بین کار و فرهنگ می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 5 گویه می باشد که از پژوهش معتبر کاتارا (2005) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این [...]