پرسشنامه حمایت از تغییر – هالگریسون (۲۰۰۸)

پرسشنامه حمایت از تغییر – هالگریسون (۲۰۰۸)

به منظور سنجش و ارزیابی حمایت از تغییرات سازمانی توسط کارکنان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 4 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر هالگریسون (2008) استخراج [...]
پرسشنامه توسعه سازمانی – لاک و کرافورد (۲۰۰۰)

پرسشنامه توسعه سازمانی – لاک و کرافورد (۲۰۰۰)

توسعه سازمانی: توسعه سازمانی یک استفاده سیستماتیک از دانش علوم رفتاری برای برنامه ریزی توسعه و تقویت استراتژی‌های سازمان، ساختارها و فرایندها برای بهبود اثربخشی سازمان است (گهیل و دشپاند، 2014). [...]
پرسشنامه تغییر سازمانی – چییانگ (۲۰۱۱)

پرسشنامه تغییر سازمانی – چییانگ (۲۰۱۱)

تغییر نام یک بازی در مدیریت امروز است. بازار، محصول و شرایط رقابتی به سرعت در حال تغییر است. اثربخشی و موفقیت سازمانها بستگی به سازگاری آنها با تغییرات دارد. تغییر بدین معناست که وضعیت جدید عوامل [...]
پرسشنامه تغییر سازمانی – سیلبرمن (۲۰۰۳)

پرسشنامه تغییر سازمانی – سیلبرمن (۲۰۰۳)

تغییر سازمانی، مستلزم آگاهی‌های کلی، کار و فعالیت سخت و مجدانه در طی زمان، دارا بودن رویکردی اصولی و هدف مدار و دانشی معتبر در مورد پویایی‌های سازمانی و چگونگی تغییر آنهاست. دانش معتبر و صحیح از [...]