پرسشنامه جانشین پروری – راسول (۲۰۰۵)

پرسشنامه جانشین پروری – راسول (۲۰۰۵)

جانشین پروری: مدیریت جانشین پروری اشاره به فرایند های دارد که طی آن ها استعدادهای انسانی سازمان، برای تصدی مشاغل و مناصب کلیدی در آینده، شناسایی شده و از طریق برنامه ریزی های متنوع آموزشی و [...]
پرسشنامه ترومای سازمانی – استاینکمپ (۲۰۱۴)

پرسشنامه ترومای سازمانی – استاینکمپ (۲۰۱۴)

ترومای سازمانی پدیده ای است که در صورت وقوع، شوک قابل ملاحظه ای به همه افراد و گروه های سازمانی و حتی به خانواده کارکنان وارد نموده و ساختارهای دفاعی و محافظتی سازمان را در هم می شکند و احساس [...]
پرسشنامه حمایت از تغییر – هالگریسون (۲۰۰۸)

پرسشنامه حمایت از تغییر – هالگریسون (۲۰۰۸)

به منظور سنجش و ارزیابی حمایت از تغییرات سازمانی توسط کارکنان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 4 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر هالگریسون (2008) استخراج [...]
پرسشنامه توسعه سازمانی – لاک و کرافورد (۲۰۰۰)

پرسشنامه توسعه سازمانی – لاک و کرافورد (۲۰۰۰)

توسعه سازمانی: توسعه سازمانی یک استفاده سیستماتیک از دانش علوم رفتاری برای برنامه ریزی توسعه و تقویت استراتژی‌های سازمان، ساختارها و فرایندها برای بهبود اثربخشی سازمان است (گهیل و دشپاند، 2014). [...]