پرسشنامه سنجش عملکرد پرستاران به آیین اخلاق پرستاری – پورزنجانی و همکاران (۱۳۹۴)

پرسشنامه سنجش عملکرد پرستاران به آیین اخلاق پرستاری – پورزنجانی و همکاران (۱۳۹۴)

سنجش عملکرد پرستاران به آیین اخلاق پرستاری: رویکرد دنیای امروزی را می توان به عقلانیت و اخلاق دانست. عملکرد پرستاری در بطن خود امری ارزشی و اخلاقی محسوب می گردد و کیفیت مراقبت های بهداشتی نیز به [...]
پرسشنامه عملکرد سازمانی – جوادی زاده (۱۳۹۴)

پرسشنامه عملکرد سازمانی – جوادی زاده (۱۳۹۴)

عملکرد سازمانی: عملکرد سازمانی یکی از مهمترین سازه های مورد بحث در پژوهش های مدیریتی است و بدون شک مهمترین معیار سنجش موفقیت در شرکت های تجاری به حساب می آید. ولی به طور کلی در خصوص اینکه متغیرها [...]
پرسشنامه عملکرد کارکنان – زهیر و همکاران (۲۰۱۶)

پرسشنامه عملکرد کارکنان – زهیر و همکاران (۲۰۱۶)

عملکرد منابع انسانی: مدیریت عملکرد به عنوان یکی از پدیده های نوین در قلمرو مدیرت استراتژیک منابع انسانی قرار دارد و ارزیابی عملکرد یا ارزیابی شایستگی از مقوله ها و اجزای آن به حساب می آید. مدیریت [...]
پرسشنامه عملکرد ورزشکاران – چاربونیو (۲۰۰۱)

پرسشنامه عملکرد ورزشکاران – چاربونیو (۲۰۰۱)

به منظور برررسی و ارزیابی عملکرد ورزشکاران می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 5 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر چاربونیو (2001) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی [...]
پرسشنامه عملکرد سازمانی – استیونسون (۱۹۹۸)

پرسشنامه عملکرد سازمانی – استیونسون (۱۹۹۸)

عملکرد سازمانی: عملکرد سازمانی مفهوم گسترده ­ای است که آن­چه را که شرکت تولید می­کند و نیز حوزه ­هایی را که با آن در تعامل است، در بر می­ گیرد. به عبارت دیگر عملکرد سازمانی به چگونگی انجام [...]
پرسشنامه عملکرد سازمانی – چوی و راینی (۲۰۱۰)

پرسشنامه عملکرد سازمانی – چوی و راینی (۲۰۱۰)

عملکرد سازمانی: عملکرد سازمانی مفهوم گسترده ­ای است که آن­چه را که شرکت تولید می­ کند و نیز حوزه­ هایی را که با آن در تعامل است، در بر می­گیرد. به عبارت دیگر عملکرد سازمانی به چگونگی انجام [...]