پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر گاروین

پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر گاروین

مدیریت کیفیت فراگیر: تلاشی است پیگیر برای بهبود مستمر فرآیندها، تولیدات، خدمات و همه فعالیتهای سازمانی در جهت تأمین نیازهای مشتری یا ارباب رجوع، تقویت اهرم رقابتی و دستیابی به سطح بهینه انجام کار [...]
پرسشنامه جو ایمنی در محل کار – زیدی (۱۳۹۰)

پرسشنامه جو ایمنی در محل کار – زیدی (۱۳۹۰)

به منظور سنجش جو ایمنی در محل کار می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 37 گویه و 8 مؤلفه تعهد مدیریت برای ایمنی و اولویت مسایل ایمنی، دانش کارگران و اطاعت از [...]