پرسشنامه کیفیت روابط کاری – دل وچیو (۱۹۹۸)

پرسشنامه کیفیت روابط کاری – دل وچیو (۱۹۹۸)

کیفیت روابط کاری: در روزگاری که سازمانها از کارکنان خود توقع بیشتری دارند، کیفیت روابط کاری اهمیت بیشتری یافته است (بولتون، 1996). کیفیت روابط کاری که بر اساس تئوری مراوده، رهبر- عضو بیان می شود. [...]
پرسشنامه اعتماد سازمانی – توان (۲۰۱۲)

پرسشنامه اعتماد سازمانی – توان (۲۰۱۲)

اعتماد سازمانی: اعتمادسازمانی مفهومی چند سطحی بوده و به تعاملات سطوح گوناگون همکاران، تیم ها و سطوح درون سازمانی مربوط می شود. اعتماد در برگیرنده مفاهیم مهمی برای مطالعه است و کلید اصلی برای [...]
پرسشنامه اعتماد سازمانی – ویک و همکاران (۲۰۰۰)

پرسشنامه اعتماد سازمانی – ویک و همکاران (۲۰۰۰)

اعتماد، مفهومی است كه كلید اصلی توسعة روابط بین فردی به شمار می رود. سطح پایین اعتماد باعث رواج سوءظن و بدگمانی در میان كاركنان می شود و ارتباطات باز و صادقانه در سازمان را از بین می برد. اعتماد [...]
پرسشنامه فرهنگ سازمانی – شائو (۲۰۱۹)

پرسشنامه فرهنگ سازمانی – شائو (۲۰۱۹)

فرهنگ سازمانی: فرهنگ سازمانی که از نظریه رفتار سازمانی سرچشمه می گیرد، به عنوان مجموع های از مفروضات، ارزش ها و باورهای مشترک تعریف می شود، که در شیوه ها و اهداف سازمانی منعکس می شود (اسچین، 2004).
پرسشنامه رفتارهای رهبری – کوزس و پاسنر (۱۹۸۷)

پرسشنامه رفتارهای رهبری – کوزس و پاسنر (۱۹۸۷)

رفتار رهبری: هر رهبر دارای رفتار رهبری است که از آن برای تاثیر گذاری بر افراد استفاده می کند. رفتار رهبری عبارت است از الگوهای دائمی و مستمری که افراد هنگام کار با دیگران از آن استفاده می کنند و [...]
پرسشنامه رهبری تأملی – طاهری و طاهری (۱۳۹۶)

پرسشنامه رهبری تأملی – طاهری و طاهری (۱۳۹۶)

بنا به نظر کاستلی (2012) رهبری تأملی را بر اساس الگویی که شامل پنج مولفه است، تعریف می کند. رهبری تأملی از طریق این 5 مولفه تحقق پیدا می کند: گشودگی: توانایی مدیر در ایجاد محیطی امن که تسهیم [...]