پرسشنامه رایگان قدرت رهبری

پرسشنامه رایگان قدرت رهبری

آیا قدرت رهبری دارید؟ سخن حکیمانه ای از قدیم وجود دارد مبنی بر اینکه " انسانها آزاد به دنیا می آیند و در آفرینش برابرند" و این کلام، نیازی به تحقیق و بررسی ندارد. اما واقعیت امر این است که [...]
پرسشنامه فروتنی رهبر – اونز و همکاران (۲۰۱۳)

پرسشنامه فروتنی رهبر – اونز و همکاران (۲۰۱۳)

فروتنی رهبر: فروتنی از دیدگاه ساندیچ و وینز (2001 به نقل از رضایی خوشخرام، 1398) به معنای این است که فرد تنها به خودش توجه نداشته، بلکه به دیگران نیز توجه دارد و توانایی ها و استعدادهای سایرین را [...]