پرسشنامه آموزش کارکنان – مهدی (۱۳۹۵)

پرسشنامه آموزش کارکنان – مهدی (۱۳۹۵)

آموزش کارکنان: آموزش به معنی آموختن، یاددادن و تعلیم در برابر تربیت می باشد. آموزش ﺗﺠﺮﺑﻪای است مبتنی بر یادگیری و به منظور ایجاد تغییرات نسبتا پایدار در فرد، تا او را قادر به انجام کار و بهبود [...]
پرسشنامه توانمند سازی – شورت و راینهارت (۱۹۹۵)

پرسشنامه توانمند سازی – شورت و راینهارت (۱۹۹۵)

توانمندسازی کارکنان: رقابت روبه رشد در عرصه اقتصادی از یک سو و توسعه فناوری و گسترش فناوری اطالعات از سوی دیگر به بروز تغییراتی در نگرش سازمان ها به جایگاه کلیدی نیروی انسانی در موفقیت سازمانی [...]
پرسشنامه عوامل موثر بر رشد شغلی – یوسفی (۱۳۹۶)

پرسشنامه عوامل موثر بر رشد شغلی – یوسفی (۱۳۹۶)

ویژگی‌های مشاغل در فعالیت‌های کارمندیابی برنامه‌ریزی نیروی انسانی تأثیر بسزایی دارد. نیازمندهای یک شغل به نیازمندهای متصدی شاغل، مربوط است. تجزیه تحصیلی و ویژگی‌های شخصیتی هر فرد، می‌تواند در [...]
پرسشنامه یادگیری سازمانی – لیائو و وو (۲۰۱۳)

پرسشنامه یادگیری سازمانی – لیائو و وو (۲۰۱۳)

یادگیری سازمانی: دستیابی به توانمندی سنجش و تعیین فعالیت‌های کار است و کوششی برنامه‌ریزی شده تلقی می‌شود که در سرتا‌سر سازمان توسط مدیزان سطوح بالا و حتی کارشناسان ارشد کارگردانی می‌شود تا [...]
پرسشنامه مدیریت استعداد – کاینگهام (۲۰۰۷)

پرسشنامه مدیریت استعداد – کاینگهام (۲۰۰۷)

مدیریت استعداد سیستمی برای شناسایی، استخدام، پرورش، ارتقا و نگهداری افراد مستعد، با هدف بهینه کردن توان سازمان به منظور تحقق نتایج کسب و کار (مورتون، 2004)، در این راستا استعداد پتانسیل بالقوه و [...]