پرسشنامه رضایت شغلی – جونز و همکاران (۲۰۰۷)

پرسشنامه رضایت شغلی – جونز و همکاران (۲۰۰۷)

به منظور سنجش و ارزیابی رضایت شغلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 5 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر جونز و همکاران (2007) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی [...]
پرسشنامه تعهد سازمانی – مری و همکاران (۲۰۱۳)

پرسشنامه تعهد سازمانی – مری و همکاران (۲۰۱۳)

تعهد سازماني: نگرش­ هاي مثبت يا منفي افراد نسبت به کل سازمان است که در آن مشغول به کارند. در تعهد سازماني شخص نسبت به سازمان، احساس وفاداری قوی دارند و از طريق آن سازمان خود را مورد شناسايی قرار [...]
پرسشنامه تعهد سازمانی – انجل و پری (۱۹۸۱)

پرسشنامه تعهد سازمانی – انجل و پری (۱۹۸۱)

تعهد سازمانی: تعهد سازمانی به عنوان تعلق عاطفی که یک فرد به یک سازمان احساس می کند تعریف می شود. مفهوم تعهد سازمانی از آنجا اهمیت می یابد که عوامل برآمده از تعهد کارکنان، بر سازمان ها بصورت یک [...]
پرسشنامه رضایت شغلی – احمدی (۱۳۹۱)

پرسشنامه رضایت شغلی – احمدی (۱۳۹۱)

به منظور ارزیابی رضایت شغلی کارکنان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 8 گویه و دو بعد رضایت شغلی درونی و بیرونی می‌باشد که از پژوهش معتبر احمدی (1391) [...]
پرسشنامه رضایت از حقوق و دستمزد – موسوی (۱۳۹۴)

پرسشنامه رضایت از حقوق و دستمزد – موسوی (۱۳۹۴)

رضایت از حقوق و دستمزد: حقوق و دستمزد کافی به عنوان اساسیترین عاملی است که میتواند اشتیاق به کار را در کارکنان برانگیزد و یا بالعکس آنها را به بیتفاوتی نسبت به تعهداتشان و حتی انزجار از محیط [...]
پرسشنامه تعهد سازمانی – لی و همکاران (۲۰۱۴)

پرسشنامه تعهد سازمانی – لی و همکاران (۲۰۱۴)

تعهد سازمانی: تعهد سازمانی به عنوان یک گرایش کلی که کارمندان به شرکت خود دارند، تعریف شده است (لی و همکاران، 2014). تعهد سازمانی به عنوان پذیرش اهداف سازمانی از سوی کارگران، رضایت آنها برای نشان [...]
پرسشنامه رضایت شغلی – شریزیم و سای (۱۹۸۰)

پرسشنامه رضایت شغلی – شریزیم و سای (۱۹۸۰)

رضایت شغلی: به عنوان یک احساس خشنودی یا احساس مثبت است که از تحسین شغل یا تجربه شغلی حاصل میشود و رضایت شغلی یکی از متغیرهای نگرشی بسیار مهم در مطالعات رفتار سازمانی است. این اصطلاح نوعی زمینه، [...]
پرسشنامه تعهد سازمانی – موودی و همکاران (۱۹۷۹)

پرسشنامه تعهد سازمانی – موودی و همکاران (۱۹۷۹)

تعهد سازمانی: ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻳﻚ ﻧﮕﺮش درﺑﺎره وﻓﺎداري ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻓﺮاد در ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﺗﻮﺟﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و رﻓﺎه ﺳﺎزﻣﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ. [...]