پرسشنامه تعهد سازمانی – آواد و آگتی (۲۰۱۱)

پرسشنامه تعهد سازمانی – آواد و آگتی (۲۰۱۱)

تعهد سازمانی بیانگر نیرویی است که فرد را ملزم می کند تا در سازمان بماند و با تعلق خاطر در جهت تحقق اهداف سازمانی کار کند. فردی که تعهد سازمانی بالایی دارد در سازمان باقی مانده، هدف ها آن را می [...]
پرسشنامه رضایت شغلی – سردن (۲۰۰۳)

پرسشنامه رضایت شغلی – سردن (۲۰۰۳)

رضایت شغلی: رضایت شغلی، مجموعه ای از احساسات و باورهاست که افراد در مورد شغل کنونی خود دارند (عزیزی، 1394). رضایت شغلی را واکنش کارکنان در برابر نقشی که در کارشان ایفا می کنند، می دانند. اسپکتور [...]
پرسشنامه رضایت شغلی – عزیزی (۱۳۹۴)

پرسشنامه رضایت شغلی – عزیزی (۱۳۹۴)

رضایت شغلی: رضایت شغلی، مجموعه ای از احساسات و باورهاست که افراد در مورد شغل کنونی خود دارند (عزیزی، 1394). رضایت شغلی را واکنش کارکنان در برابر نقشی که در کارشان ایفا می کنند، می دانند. اسپکتور [...]
پرسشنامه تعهد سازمانی – الینجر و همکاران (۲۰۱۳)

پرسشنامه تعهد سازمانی – الینجر و همکاران (۲۰۱۳)

تعهد سازمانی به عنوان قدرت تعلق و درگیری فرد با سازمان تعریف می شود، پورتر اظهار داشت که یک فرد بسیار متعهد به میل خود به اهداف و ارزش های سازمان معتقد است و تلاش قابل توجهی به عنوان نماینده ای [...]
پرسشنامه تعهد سازمانی – مکینتاش و کروش (۲۰۱۴)

پرسشنامه تعهد سازمانی – مکینتاش و کروش (۲۰۱۴)

تعهد سازمانی: ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻳﻚ ﻧﮕﺮش درﺑﺎره وﻓﺎداري ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻓﺮاد در ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﺗﻮﺟﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و رﻓﺎه ﺳﺎزﻣﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ. [...]
پرسشنامه رضایت شغلی – مکینتاش و کروش (۲۰۱۴)

پرسشنامه رضایت شغلی – مکینتاش و کروش (۲۰۱۴)

رضایت شغلی: رضایت نگرش کلی فرد نسبت به شغلش است (منصوری، 1394). یکی از نگرش­های موردتوجه کارکنان، رضایت شغلی است که این به دلیل ارتباطات آن با تعهد سازمانی و گردش مالی هست. در تحقیق­های گسترده­ای [...]
پرسشنامه تعهد شغلی – شاو (۲۰۰۹)

پرسشنامه تعهد شغلی – شاو (۲۰۰۹)

تعهد شغلی: دیدگاه­های متنوعی برای توضیح مفهوم تعهد شغلی از سوی پژوهشگران برجسته ارائه شده است. گرین هاوس (1971) نخستین کسی بود که با وجود تحقیقات بسیار کم در مورد تعهد شغلی، به بسط این مفهوم [...]
پرسشنامه اشتیاق شغلی – شوفلی و سالانوا (۲۰۰۷)

پرسشنامه اشتیاق شغلی – شوفلی و سالانوا (۲۰۰۷)

اشتیاق شغلی که خود میزان اشتیاق و دلبستگی و درگیری مطلوب با شغل است. اشتباق شغلی حالتی از سلامت شغلی است که مثبت، خشنودکننده و برانگیزاننده می باشد و براین اساس کارکنان مشتاق انرژی زیاد داشته ، [...]
پرسشنامه تعهد سازمانی – بازمن و پریو (۲۰۰۱)

پرسشنامه تعهد سازمانی – بازمن و پریو (۲۰۰۱)

تعهد سازمانی: تمايل كاركنان براي تشريك مساعي در يك سيستم يا نظام سازمان مبتني بر همكاري است. به طور کلی تعهد، حالتی روانی است و نمایانگر شدت پیوند روحی و روانی فرد با سازمان است (رستمی، 1394). [...]
پرسشنامه تعهد سازمانی – راخمن (۲۰۱۰)

پرسشنامه تعهد سازمانی – راخمن (۲۰۱۰)

تعهد سازمانی: تمايل كاركنان براي تشريك مساعي در يك سيستم يا نظام سازمان مبتني بر همكاري است. به طور کلی تعهد، حالتی روانی است و نمایانگر شدت پیوند روحی و روانی فرد با سازمان است (رستمی، 1394). [...]