پرسشنامه جو تیمی – ژو و همکاران (۲۰۱۱)

پرسشنامه جو تیمی – ژو و همکاران (۲۰۱۱)

جو تیمی جوی است که بین دو یا چند نفر که به طور مستقیم با یکدیگر تعامل کرده و دارای مهارتهای مکمل هستند بوجود می آید و از شرایط آن این است که آن افراد مقصد واحدی دارند، به اهداف عملکردی مشترک [...]
پرسشنامه اثربخشی تیمی – بیلی و دیوید (۲۰۰۲)

پرسشنامه اثربخشی تیمی – بیلی و دیوید (۲۰۰۲)

تننابم و همکارانش (به نقل از هریس، 2008) اثربخشی تیمی را ترکیبی از عملکرد تیم به صورت خروجی و توانایی تیم برای رشد و احیاء دوباره تعریف نموده اند. کوهن و همکارانش (به نقل از هریس، 2008) نیز اثر [...]
پرسشنامه کار تیمی بر مبانی مدل لنچیونی

پرسشنامه کار تیمی بر مبانی مدل لنچیونی

به منظور سنجش کار تیمی بر مبانی مدل لنچیونی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 19 گویه و ابعاد تعهد، اعتماد، مسئولیت پذیری، برخورد سازنده و هدفمندی می‌باشد که [...]
فرم ارزیابی تیم پروژه – سارا کوک (۱۳۹۵)

فرم ارزیابی تیم پروژه – سارا کوک (۱۳۹۵)

فرم ارزیابی تیم پروژه به شما کمک می‌کند میزان اثر بخشی تیم پروژه تان را ارزیابی کنید. بهتر است ابتدا به صورت انفرادی پر شود و سپس با حضور همه اعضای تیم مورد بحث قرار گیرد. این پرسشنامه دارای 20 [...]
پرسشنامه اثربخشی گروهی فردمن و یار براق (۱۹۸۵)

پرسشنامه اثربخشی گروهی فردمن و یار براق (۱۹۸۵)

به منظور سنجش اثربخشی گروهی می توان از پرسشنامه اثربخشي گروهي فردمن و يار براق (1985) استفاده کرد. اين پرسشنامه هشت سؤال دارد و به بررسی ابعاد هشت‌گانة اثربخشي مي‌پردازد كه شامل ابعاد: اهداف، [...]