پرسشنامه هوش رقابتی – گلدسون و همکاران (۲۰۱۲)

پرسشنامه هوش رقابتی – گلدسون و همکاران (۲۰۱۲)

هوش رقابتی: هوش رقابتی فرایند نمایش محیط رقابتی است. این هوش رقابتی است که تمام مدیران ارشد سازمان را به اخذ تصمیم های آگاهانه در مورد همه چیز از تحقیق و توسعه بازار یابی و تاکتیک های سرمایه [...]
پرسشنامه عملکرد استراتژیک – نوبخت (۱۳۹۶)

پرسشنامه عملکرد استراتژیک – نوبخت (۱۳۹۶)

شاخص‌های عملکرد استراتژیک می‌تواند منافع سازمانی، مانند تغییرات رفتاری و بهبود قابلیت‌های سازمانی و عملکرد را تضمین کند و باعث بهبود قابلیت‌های سازمانی و عملکرد سازمانی شود. شاخص‌های عملکردی [...]