پرسشنامه بررسی میزان پویایی رقابت

پرسشنامه بررسی میزان پویایی رقابت

به منظور بررسی میزان پویایی رقابت می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 12 گویه می‌باشد که از منبع معتبر سوآفورد (2003) استخراج شده‌اند.
پرسشنامه بررسی عدم اطمینان محیطی درک شده

پرسشنامه بررسی عدم اطمینان محیطی درک شده

به منظور بررسی عدم اطمینان محیطی درک شده می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 28 گویه و دارای ابعاد عوامل سیاسی، عوامل اقتصاد کلان، زیرساختار، بازار و تقاضای [...]