پرسشنامه ارزش ویژه برند – کلر (۲۰۱۳)

پرسشنامه ارزش ویژه برند – کلر (۲۰۱۳)

ارزش ویژه برند: مصرف کننده، ارزش ویژه برند را به عنوان ارزش افزوده ای درک می کند که ار اضافه شدن برند به محصول یا خدمتی خاص ایجاد می گردد (آکر و بیل، 2013). ارزش ویژه برند مشتری محور زمانی رخ می [...]
پرسشنامه ترجیح برند – بنرجی (۲۰۱۶)

پرسشنامه ترجیح برند – بنرجی (۲۰۱۶)

ترجیح برند: برندها کیفیت های انتزاعی در تملک خود دارند که مزایای نمادین برای افراد ایجاد می کند. این مزایای نمادین شامل توضیح در مورد این موضوع می شود که چرا بعضی از مصرف کنندگان به طور قابل [...]
پرسشنامه جذابیت صنعت – کمپس و همکاران (۲۰۰۳)

پرسشنامه جذابیت صنعت – کمپس و همکاران (۲۰۰۳)

جذابیت صنعت: فعالیت در هر رده و صنعتی، ویژگی ها و امتیازات خاص خود را به همراه دارد. مجموعه این امتیازات و مختصات، تعیین کننده تمایل سازمان به ادامه فعالیت در صنعت مزبور می باشد. جذابیت صنعت، [...]
پرسشنامه ارزش ویژه برند سبز – چن (۲۰۱۰)

پرسشنامه ارزش ویژه برند سبز – چن (۲۰۱۰)

چن (2010) ارزش ويژه برند سبز را به عنوان "مجموعه‌اي از امتيازها و تعهدهاي برند درباره مسئوليت و نگراني هاي محيطي اي تعريف نمود که با نام، نماد و آرم برند در ارتباط است که مي تواند ارزش ارائه شده [...]