پرسشنامه هوش بازاریابی – کوپر (۱۹۷۹)

پرسشنامه هوش بازاریابی – کوپر (۱۹۷۹)

هوش بازاریابی: کاتلر (2006 به نقل از یونسی، 1394) هوش بازاریابی را اینگونه تعریف می کند: اطلاعات هر روزه در مورد تغییرات محیط بازاریابی که مدیران را در آماده سازی و تطبیق برنامه های بازاریابی کمک [...]
پرسشنامه عملکرد بازاریابی – آلروبی (۲۰۱۳)

پرسشنامه عملکرد بازاریابی – آلروبی (۲۰۱۳)

عملکرد بازاریابی: در خصوص چیستی عملکرد، نگرش های متفاوتی وجود دارد. کین معتقد است که عملکرد چیزی است که فرد به جا می گذارد و جدای از هدف است. برنادین عملکرد را به عنوان نتایج کار تعریف نموده است؛ [...]
پرسشنامه رایگان موانع اجرای استراتژی های بازاریابی – سیدهاشمی و ممدوحی (۱۳۸۹)

پرسشنامه رایگان موانع اجرای استراتژی های بازاریابی – سیدهاشمی و ممدوحی (۱۳۸۹)

به منظور سنجش و ارزیابی موانع اجرای استراتژی های بازاریابی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 40 گویه و 4 عامل کمبود نیروی انسانی جهت پیاده‌سازی استراتژی‎های [...]
پرسشنامه مشارکت برند هانکینسون (۲۰۱۲)

پرسشنامه مشارکت برند هانکینسون (۲۰۱۲)

به منظور سنجش مشارکت برند می توان از پرسشنامه مشارکت برند هانکینسون (2012) استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 12 گویه می‌باشد و سوالات آن با طیف لیکرت 5 تایی پاسخ داده می شوند.
پرسشنامه شدت نوآوری محصول

پرسشنامه شدت نوآوری محصول

به منظور سنجش و ارزیابی شدت نوآوری محصول می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 3 گویه می‌باشد که از منبع معتبر بوسو و همکاران (2012) استخراج شده‌اند. روایی و [...]