پرسشنامه تجربه مشتری از برند – زهیر (۲۰۱۲)

پرسشنامه تجربه مشتری از برند – زهیر (۲۰۱۲)

به منظور سنجش و ارزیابی تجربه مشتری از برند می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 4 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر زهیر (2012) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی [...]
پرسشنامه شخصیت برند آمبرویز (۲۰۰۵)  – ۲۳ گویه ای

پرسشنامه شخصیت برند آمبرویز (۲۰۰۵) – ۲۳ گویه ای

شخصیت برند، مفهومی در حوزة بازاریابی (ارتباطی) رابطه مند است. در ادبیات شخصیت برند، برند به عنوان یک شخصیت انسانی تلقی می شود و همانند انسان، صفات و ویژگی های شخصیتی برای آن تعریف می شود. درک این [...]