پرسشنامه ارتقای برند – خاکی نهاد (۱۳۹۳)

پرسشنامه ارتقای برند – خاکی نهاد (۱۳۹۳)

به منظور سنجش و ارزیابی ارتقای برند می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 4 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر خاکی نهاد (1393) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این [...]
پرسشنامه ترجیح برند – گوور و شورامز (۲۰۰۵)

پرسشنامه ترجیح برند – گوور و شورامز (۲۰۰۵)

ترجیح برند: برندها کیفیت های انتزاعی در تملک خود دارند که مزایای نمادین برای افراد ایجاد می کند. این مزایای نمادین شامل توضیح در مورد این موضوع می شود که چرا بعضی از مصرف کنندگان به طور قابل [...]
پرسشنامه ارزش ویژه برند – کلر (۲۰۱۳)

پرسشنامه ارزش ویژه برند – کلر (۲۰۱۳)

ارزش ویژه برند: مصرف کننده، ارزش ویژه برند را به عنوان ارزش افزوده ای درک می کند که ار اضافه شدن برند به محصول یا خدمتی خاص ایجاد می گردد (آکر و بیل، 2013). ارزش ویژه برند مشتری محور زمانی رخ می [...]
پرسشنامه ترجیح برند – بنرجی (۲۰۱۶)

پرسشنامه ترجیح برند – بنرجی (۲۰۱۶)

ترجیح برند: برندها کیفیت های انتزاعی در تملک خود دارند که مزایای نمادین برای افراد ایجاد می کند. این مزایای نمادین شامل توضیح در مورد این موضوع می شود که چرا بعضی از مصرف کنندگان به طور قابل [...]
پرسشنامه ارزش ویژه برند – یو و همکاران (۲۰۰۰)

پرسشنامه ارزش ویژه برند – یو و همکاران (۲۰۰۰)

ارزش ویژه برند: بنا به تعریف اکر (1991)، ارزش ویژه برند عبارتست از مجموعه ای از پنج گروه دارایی ها و تعهدات مرتبط با نام و نشان تجاری، نام و سمبل آن که ارزشی را به یک محصول یا خدمت ارائه شده به [...]
پرسشنامه اعتبار برند – انجی و همکاران (۲۰۱۴)

پرسشنامه اعتبار برند – انجی و همکاران (۲۰۱۴)

اعتبار برند اشاره به اعتماد مصرف کننده از توانایی و تخصص بنگاه به منظور ارائه محصول یا خدمتی که می تواند تقاضاي آن را ارضا نماید می باشد (اردم و سویت، 1998؛ فامبورن، 1996). یکی از راه هاي ایجاد [...]
پرسشنامه دانش برند سبز – هانگ و همکاران (۲۰۱۴)

پرسشنامه دانش برند سبز – هانگ و همکاران (۲۰۱۴)

دانش برند سبز به عنوان ترسیم نام تجاری در حافظه که با روابط مختلفی با نگرانی های زیست محیطی و تعهدات زیست محیطی مرتبط می شود تعریف می شود (هانگ و همکاران، 2014) دانش برند بر اساس دو جزء آن تعریف [...]