پرسشنامه قصد خرید سبز – هانگ و همکاران (۲۰۱۴)

پرسشنامه قصد خرید سبز – هانگ و همکاران (۲۰۱۴)

قصد خرید سبز: قصد رفتاری، بیانگر شدت نیت و اراده فردی برای انجام رفتار هدف است. رابطه قصد رفتاری با رفتار نشان می دهد افراد تمایل دارند در رفتارهایی درگیر شوند که قصد انجام آنها را دارند؛ [...]
پرسشنامه رفتار خرید سبز – حسین و همکاران (۲۰۱۴)

پرسشنامه رفتار خرید سبز – حسین و همکاران (۲۰۱۴)

رفتار خرید سبز: بازاریابی سبز به عنوان تمام فعالیت های طراحی شده برای تولید و تسهیل هر گونه از مبادلات در نظر گرفته شده به منظور رفع نیازهای انسانی یا ارضای این نیازهاست که حداقل تاثیرات منفی را [...]
پرسشنامه رفتار خرید سبز – تانگ (۲۰۱۴)

پرسشنامه رفتار خرید سبز – تانگ (۲۰۱۴)

رفتار خرید سبز: رفتار خرید سبز انواعی خاص از رفتار دوستانهی محیطی است که مصرف کنندگان توجه و اهمیتی که برای محیط قائل هستند را در آن بیان می کنند (چان، 2001). علاوه براین رفتار خرید سبز به مصرف [...]
پرسشنامه قصد خرید مجدد – چن و چن (۲۰۱۷)

پرسشنامه قصد خرید مجدد – چن و چن (۲۰۱۷)

منظور از قصد خرید مجدد، تکرار خرید مصرف کننده از برندی خاص بعد از استفاده از همان برند یا اعتقاد مشتری به ادامه خرید از شرکتی خاص در آینده است. قصد خرید مجدد، حالت انگیزشی مشتریان برای تکرار [...]
پرسشنامه قصد خرید کالاهای سبز – سوکی (۲۰۱۶)

پرسشنامه قصد خرید کالاهای سبز – سوکی (۲۰۱۶)

قصد خرید کالاهای سبز: در منابع بازاریابی، متغیر قصد خرید پیش‌بینی‌کنندة مهمی از رفتار خرید مصرف‌کننده به شمار می‌رود که بر فروش محصولات جدید و تکرار خرید محصولات موجود تأثیر می‌گذارد (علی و [...]
پرسشنامه قصد خرید کالاهای سبز – چان (۲۰۰۱)

پرسشنامه قصد خرید کالاهای سبز – چان (۲۰۰۱)

قصد خرید کالاهای سبز: در منابع بازاریابی، متغیر قصد خرید پیش‌بینی‌کنندة مهمی از رفتار خرید مصرف‌کننده به شمار می‌رود که بر فروش محصولات جدید و تکرار خرید محصولات موجود تأثیر می‌گذارد (علی و [...]