پرسشنامه اعتماد به خرید اینترنتی – کیبت (۲۰۱۶)

پرسشنامه اعتماد به خرید اینترنتی – کیبت (۲۰۱۶)

اعتماد به خرید اینترنتی: در لغتنامه آکسفورد اعتماد مترادف با اطمینان، باور و اتکا به برخی از ویژگی ها یا خصایص یک شخصیت حقیقی یا حقوقی در نظر گرفته شده است. اعتماد در مباحث مختلف تعاریف متعددی [...]
پرسشنامه اطلاعات پیشین خریدار – بیدختی (۱۳۹۵)

پرسشنامه اطلاعات پیشین خریدار – بیدختی (۱۳۹۵)

اطلاعات پیشین خریدار: داشتن اطلاعات قبلی راجع به محصول یکی از عواملی است که بر تمایل به خرید محصول تأثیر می گذارد. بر اساس این فرضیه که رفتار خرید مشتري مبتنی بر یادگیري است، بنابراین می توان [...]
پرسشنامه تمایل به خرید – بیدختی و زارع (۱۳۹۵)

پرسشنامه تمایل به خرید – بیدختی و زارع (۱۳۹۵)

به منظور سنجش و ارزیابی تمایل به خرید می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 3 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر بیدختی و زارع (1395) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی [...]
پرسشنامه رفتار خرید سبز – لی (۲۰۱۰)

پرسشنامه رفتار خرید سبز – لی (۲۰۱۰)

رفتار خرید سبز: رفتار خرید سبز به عنوان رفتار خرید سازگار با محیط زیست تعریف می شود که مصرف کننده در حین انجام آن، دغدغه مصرف محصولاتی را دارد که به محیط زیست سود برسانند (حسن، ٢٠١٤).
پرسشنامه قصد خرید از فروشگاه – مشهدی پور (۱۳۹۴)

پرسشنامه قصد خرید از فروشگاه – مشهدی پور (۱۳۹۴)

قصد خرید: قصدخرید احتمال اینکه مصرف کنندگان برنامه ریزی کنند یا مشتاق باشند تا کالا یا خدمت معینی را در آینده خریداری کنند، بیان میکند. قصدخرید در واقع بازتاب رفتار خرید آینده را اندازه گیری می [...]
پرسشنامه قصد خرید اخلاقی – گریر و راس (۱۹۹۷)

پرسشنامه قصد خرید اخلاقی – گریر و راس (۱۹۹۷)

قصد خرید مصرف کنندگان: منظور از قصد خرید این است که مصرف کننده محصول را بعد از ارزیابی و پی بردن به اینکه محصول مورد نظر ارزش خرید را دارد، بار دیگر خواهد خرید.هنگامی که مصرف کننده محصول مشخصی را [...]