پرسشنامه رایگان عوامل موثر بر انتخاب بازار هدف

پرسشنامه رایگان عوامل موثر بر انتخاب بازار هدف

به منظور بررسی عوامل موثر بر انتخاب بازار هدف می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 37 سوال و ابعاد سودآوری، توانایی رقابت، رشد بازار، قابل دسترسی بودن، استفاده [...]
پرسشنامه گرایش بازار – توکلی (۱۳۹۴)

پرسشنامه گرایش بازار – توکلی (۱۳۹۴)

گرایش بازار: در اصل گرایش بازار نمایانگر پاسخ شرکت ها به نیازهای کنونی بازار می باشد و به عنوان یک فرهنگ سازمانی که به طور کارا و اثربخش، رفتارهای ضروری برای ایجاد یک ارزش برتر برای خریداران و به [...]
پرسشنامه بازارگرایی – کارا و همکاران (۲۰۰۵)

پرسشنامه بازارگرایی – کارا و همکاران (۲۰۰۵)

بازارگرایی مجموعه ای از اعتقادات است که علایق مشتریان را به منظور توسعه سودآوری بلندمدت در اولویت نخست قرار می دهد. به طور متناوب، بازارگرایی می تواند مجموعه ای از فعالیت ها، فرآیندها و رفتارهای [...]
پرسشنامه گرایش به بازار – نقی زاده (۱۳۹۲)

پرسشنامه گرایش به بازار – نقی زاده (۱۳۹۲)

گرایش به بازار به معنای اقداماتی جهت درک و توجه به مشتریان و ارائه راهکارها، محصولات و خدماتی متناسب با علائق و نیازهای آنها است (دشپانده و همکاران، ۱۹۹۳). بطور کلی شرکت های با گرایش بالا به [...]