پرسشنامه بازاریابی آموزشی – بیکر و هولت (۲۰۰۴)

پرسشنامه بازاریابی آموزشی – بیکر و هولت (۲۰۰۴)

بازاریابی آموزشی: مجموعه کوشش های است که به منظور پیش بینی، تعیین و هدایت نیازهای آموزشی کارکنان و طراحی برنامه هائی جهت رفع این نیازها و ترغیب افراد و اعضای سازمان به پذیرش آموزش صورت می پذیرید [...]
پرسشنامه بازارگرایی – آواد و آگتی (۲۰۱۱)

پرسشنامه بازارگرایی – آواد و آگتی (۲۰۱۱)

بازارگرایی: در بازارهای بسیار رقابتی، همه واحدهای شرکت بایستی توجه خود را بر عملکرد مورد پسند مشتری متمرکز کنند. «جک ولش» - مدیر عامل شرکت جنرال الکتریک - به کارکنان چنین توصیه می نماید. شرکت ها [...]
پرسشنامه بازاریابی داخلی – آواد و آگتی (۲۰۱۱)

پرسشنامه بازاریابی داخلی – آواد و آگتی (۲۰۱۱)

بازاریابی داخلی: امروزه، سرمایه های انسانی در سازمان یکی از عوامل مهم در جهت به دست آوردن مزیت رقابتی و ایجاد ارزش پایدار برای سازمان ها می باشند. بر این اساس، تامین نیازهای منابع انسانی در هر [...]
پرسشنامه استراتژی کسب و کار – جوادی زاده (۱۳۹۴)

پرسشنامه استراتژی کسب و کار – جوادی زاده (۱۳۹۴)

به منظور سنجش و ارزیابی استراتژی سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 9 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر جوادی زاده (1394) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی [...]
پرسشنامه بازاریابی اجتماعی – عباسی (۱۳۹۳)

پرسشنامه بازاریابی اجتماعی – عباسی (۱۳۹۳)

بازاریابی اجتماعی حوزه و قلمرو علم جدیدی است كه می كوشد با بهره گرفتن از فنون بازاریابی تجاری، اهداف و مقاصد اجتماعی را تحقق بخشد. براساس مفهوم بازاریابی اجتماعی، مدیران بازاریابی سازمان ها [...]