پرسشنامه منابع شغلی – کاراسک (۱۹۷۹)

پرسشنامه منابع شغلی – کاراسک (۱۹۷۹)

منابع شغلی به جنبه های جسمانی،روانی، اجتماعی یا اجتماعی شغل بر می گردد (ریوس،2010). که: در به موفقیت رساندن اهداف کاری، کاربردی هستند. تقاضاهای شغلی مرتبط با ارزش های روان شناختی و جسمانی را [...]
پرسشنامه منابع شغلی – باباکاس و همکاران (۲۰۰۹)

پرسشنامه منابع شغلی – باباکاس و همکاران (۲۰۰۹)

منابع شغلی در یك نگاه، ویژگیهای جسمی، روانی، اجتماعی و یا سازمانی شغلی است که در راستای دستیابی به اهداف کاری به کاهش تقاضاهای شغلی کمك می کنند. همچنین هزینه های جسمی یا روانی ناشی از تقاضاهای [...]
پرسشنامه عملکرد پایدار – زید و همکاران (۲۰۱۸)

پرسشنامه عملکرد پایدار – زید و همکاران (۲۰۱۸)

عملکرد پایدار: در سازمان، عملکرد نتیجه فعالیت و تلاش فرد در راستای انجام وظایف محوله به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده است. به عبارت دیگر، در سازمان عملکرد عبارت است از: مجموع رفتارهای مرتب با [...]
پرسشنامه عملکرد زیست محیطی – کو و چن (۲۰۱۲)

پرسشنامه عملکرد زیست محیطی – کو و چن (۲۰۱۲)

به منظور سنجش و ارزیابی عملکرد زیست محیطی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 10 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر کو و چن (2012) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی [...]