پرسشنامه عزت نفس – پوپ و همکاران (۱۹۸۹)

پرسشنامه عزت نفس – پوپ و همکاران (۱۹۸۹)

به منظور بررسی عزت نفس دانش آموزان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 60 گویه و ابعاد عزت نفس کلی، عزت نفس تحصیلی، توانایی بدنی، خانوادگی، اجتماعی می‌باشد که [...]