پرسشنامه بازاریابی آموزشی – بیکر و هولت (۲۰۰۴)

پرسشنامه بازاریابی آموزشی – بیکر و هولت (۲۰۰۴)

بازاریابی آموزشی: مجموعه کوشش های است که به منظور پیش بینی، تعیین و هدایت نیازهای آموزشی کارکنان و طراحی برنامه هائی جهت رفع این نیازها و ترغیب افراد و اعضای سازمان به پذیرش آموزش صورت می پذیرید [...]
پرسشنامه عملکرد سازمانی – جوادی زاده (۱۳۹۴)

پرسشنامه عملکرد سازمانی – جوادی زاده (۱۳۹۴)

عملکرد سازمانی: عملکرد سازمانی یکی از مهمترین سازه های مورد بحث در پژوهش های مدیریتی است و بدون شک مهمترین معیار سنجش موفقیت در شرکت های تجاری به حساب می آید. ولی به طور کلی در خصوص اینکه متغیرها [...]
پرسشنامه یادگیری فردی – لورن (۱۹۹۷)

پرسشنامه یادگیری فردی – لورن (۱۹۹۷)

یادگیری فردی اشاره به تغییر مهارت ها، بینش ها، دانش و گرایش ها و ارزش ها دارد که از طریق مطالعه شخصی، آموزش های مبتنی بر فناوری و مشاهده حاصل می شود (حق گویی، 1397).