چک لیست شناسایی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری املا پایه سوم دبستان – آقابابایی (۱۳۸۹)

چک لیست شناسایی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری املا پایه سوم دبستان – آقابابایی (۱۳۸۹)

ناتوانیهای یادگیری:  ناتوانی های یادگیری یک واﮊه ی کلی است که به گروهی ناهمگن از اختلالات اطلاق میشود که مشکلات جدی در فراگیری و کاربرد گوش دادن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن، استدلال و محاسبه نشان [...]
پرسشنامه راهنمای نیازهای (GNI) – گروال (۱۹۸۲)

پرسشنامه راهنمای نیازهای (GNI) – گروال (۱۹۸۲)

پرسشنامه راهنمای نیازهای (GNI) برای استفاده در یک مطالعه تحقیقاتی برای تشخیص نیاز به راهنمایی دانش آموزان دبیرستان توسط پژوهشگران تهیه شد. ابزار راهنمایی مشابه (GNI) برای استفاده در ارزیابی [...]
پرسشنامه آمادگی تحصیلی متروپالیتن

پرسشنامه آمادگی تحصیلی متروپالیتن

به منظور سنجش آمادگی تحصیلی می توان از پرسشنامه آمادگی تحصیلی متروپالیتن استفاده کرد. این آزمون دارای شش خرده آزمون در قالب 102 سوال و یک خرده آزمون اختیاری می‌باشد.
پرسشنامه امید تحصیلی – سهرابی و سامانی (۱۳۹۰)

پرسشنامه امید تحصیلی – سهرابی و سامانی (۱۳۹۰)

به منظور سنجش امید تحصیلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است، استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 9 سوال و 2 عامل تفکرات گذرگاه و تفکرات عامل می‌باشد که از پژوهش معتبر سهرابی و سامانی (1390) [...]
پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه – محمودی (۱۳۹۲)

پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه – محمودی (۱۳۹۲)

به منظور سنجش و ارزیابی عوامل موثر بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه ها می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 66 گویه و ابعاد ویژگیهای فردی، عوامل [...]
پرسشنامه کیفیت تدریس اساتید – رسولی (۱۳۸۹)

پرسشنامه کیفیت تدریس اساتید – رسولی (۱۳۸۹)

به منظور سنجش و ارزیابی کیفیت تدریس اساتید از دید دانشجویان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 38 گویه و ابعاد تسلط بر محتوا، تدوین طرح درس، مهارت های تدریس، [...]