پرسشنامه خود توسعه ای معلمان – پرالت (۲۰۰۸)

پرسشنامه خود توسعه ای معلمان – پرالت (۲۰۰۸)

به منظور سنجش و ارزیابی خود توسعه ای معلمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 6 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر پرالت (2008) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی [...]
پرسشنامه اثربخشی معلم – چو و باولی (۲۰۰۷)

پرسشنامه اثربخشی معلم – چو و باولی (۲۰۰۷)

به منظور سنجش و ارزيابي ميزان اثربخشي معلم می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 21 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر چو و باولی (2007) استخراج شده‌اند. از [...]
پرسشنامه سبک تدریس فعال – رجبی (۱۳۸۵)

پرسشنامه سبک تدریس فعال – رجبی (۱۳۸۵)

سبک تدریس فعال: درگذشته تدریس را درس دادن یا انتقال معلومات و تجارب معین از ذهن معلم به ذهن دانش‌آموزان تعریف می‌کردند. براساس این تعریف، وقتی معلم وارد کلاس می‌شد به فعالیت و سخن گفتن می‌پرداخت [...]
پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی گروهی معلمان – ویگودا و همکاران (۲۰۰۷) – ۲۳ گویه ای

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی گروهی معلمان – ویگودا و همکاران (۲۰۰۷) – ۲۳ گویه ای

پژوهشگران رفتار شهروند سازمانی در سطح گروه را به عنوان یک ویژگی متمایز در فعالیت گروه تعریف می‌کنند که مبتنی بر تعامل بین اعضای گروه است (بومر و همکاران، 2007؛ ایهرهارت، 2004). گروه آنگاه میتواند [...]