پرسشنامه منزلت اجتماعی معلمان – گرامی (۱۳۹۱)

پرسشنامه منزلت اجتماعی معلمان – گرامی (۱۳۹۱)

منزلت هر شغل چگونگی رفتار متقابل و انتظارات جامعه را از شاغلان تعیین میکند و آنان را در ساخت دهی به تعامل هاي اجتماعی یاري می رساند. در کشورهاي گوناگون هر شغلی منزلت ویژه خود را دارد و مردم هر [...]
پرسشنامه خود توسعه ای معلمان – پرالت (۲۰۰۸)

پرسشنامه خود توسعه ای معلمان – پرالت (۲۰۰۸)

به منظور سنجش و ارزیابی خود توسعه ای معلمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 6 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر پرالت (2008) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی [...]
پرسشنامه اثربخشی معلم – چو و باولی (۲۰۰۷)

پرسشنامه اثربخشی معلم – چو و باولی (۲۰۰۷)

به منظور سنجش و ارزيابي ميزان اثربخشي معلم می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 21 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر چو و باولی (2007) استخراج شده‌اند. از [...]